filesystems 101 KB


 1. #------------------------------------------------------------------------------
 2. # $File: filesystems,v 1.158 2023/05/21 17:19:08 christos Exp $
 3. # filesystems: file(1) magic for different filesystems
 4. #
 5. 0 name partid
 6. >0 ubyte 0x00 Unused
 7. >0 ubyte 0x01 12-bit FAT
 8. >0 ubyte 0x02 XENIX /
 9. >0 ubyte 0x03 XENIX /usr
 10. >0 ubyte 0x04 16-bit FAT, less than 32M
 11. >0 ubyte 0x05 extended partition
 12. >0 ubyte 0x06 16-bit FAT, more than 32M
 13. >0 ubyte 0x07 OS/2 HPFS, NTFS, QNX2, Adv. UNIX
 14. >0 ubyte 0x08 AIX or os, or etc.
 15. >0 ubyte 0x09 AIX boot partition or Coherent
 16. >0 ubyte 0x0a O/2 boot manager or Coherent swap
 17. >0 ubyte 0x0b 32-bit FAT
 18. >0 ubyte 0x0c 32-bit FAT, LBA-mapped
 19. >0 ubyte 0x0d 7XXX, LBA-mapped
 20. >0 ubyte 0x0e 16-bit FAT, LBA-mapped
 21. >0 ubyte 0x0f extended partition, LBA-mapped
 22. >0 ubyte 0x10 OPUS
 23. >0 ubyte 0x11 OS/2 DOS 12-bit FAT
 24. >0 ubyte 0x12 Compaq diagnostics
 25. >0 ubyte 0x14 OS/2 DOS 16-bit FAT <32M
 26. >0 ubyte 0x16 OS/2 DOS 16-bit FAT >=32M
 27. >0 ubyte 0x17 OS/2 hidden IFS
 28. >0 ubyte 0x18 AST Windows swapfile
 29. >0 ubyte 0x19 Willowtech Photon coS
 30. >0 ubyte 0x1b hidden win95 fat 32
 31. >0 ubyte 0x1c hidden win95 fat 32 lba
 32. >0 ubyte 0x1d hidden win95 fat 16 lba
 33. >0 ubyte 0x20 Willowsoft OFS1
 34. >0 ubyte 0x21 reserved
 35. >0 ubyte 0x23 reserved
 36. >0 ubyte 0x24 NEC DOS
 37. >0 ubyte 0x26 reserved
 38. >0 ubyte 0x31 reserved
 39. >0 ubyte 0x32 Alien Internet Services NOS
 40. >0 ubyte 0x33 reserved
 41. >0 ubyte 0x34 reserved
 42. >0 ubyte 0x35 JFS on OS2
 43. >0 ubyte 0x36 reserved
 44. >0 ubyte 0x38 Theos
 45. >0 ubyte 0x39 Plan 9, or Theos spanned
 46. >0 ubyte 0x3a Theos ver 4 4gb partition
 47. >0 ubyte 0x3b Theos ve 4 extended partition
 48. >0 ubyte 0x3c PartitionMagic recovery
 49. >0 ubyte 0x3d Hidden Netware
 50. >0 ubyte 0x40 VENIX 286 or LynxOS
 51. >0 ubyte 0x41 PReP
 52. >0 ubyte 0x42 linux swap sharing DRDOS disk
 53. >0 ubyte 0x43 linux sharing DRDOS disk
 54. >0 ubyte 0x44 GoBack change utility
 55. >0 ubyte 0x45 Boot US Boot manager
 56. >0 ubyte 0x46 EUMEL/Elan or Ergos 3
 57. >0 ubyte 0x47 EUMEL/Elan or Ergos 3
 58. >0 ubyte 0x48 EUMEL/Elan or Ergos 3
 59. >0 ubyte 0x4a ALFX/THIN filesystem for DOS
 60. >0 ubyte 0x4c Oberon partition
 61. >0 ubyte 0x4d QNX4.x
 62. >0 ubyte 0x4e QNX4.x 2nd part
 63. >0 ubyte 0x4f QNX4.x 3rd part
 64. >0 ubyte 0x50 DM (disk manager)
 65. >0 ubyte 0x51 DM6 Aux1 (or Novell)
 66. >0 ubyte 0x52 CP/M or Microport SysV/AT
 67. >0 ubyte 0x53 DM6 Aux3
 68. >0 ubyte 0x54 DM6 DDO
 69. >0 ubyte 0x55 EZ-Drive (disk manager)
 70. >0 ubyte 0x56 Golden Bow (disk manager)
 71. >0 ubyte 0x57 Drive PRO
 72. >0 ubyte 0x5c Priam Edisk (disk manager)
 73. >0 ubyte 0x61 SpeedStor
 74. >0 ubyte 0x63 GNU HURD or Mach or Sys V/386
 75. >0 ubyte 0x64 Novell Netware 2.xx or Speedstore
 76. >0 ubyte 0x65 Novell Netware 3.xx
 77. >0 ubyte 0x66 Novell 386 Netware
 78. >0 ubyte 0x67 Novell
 79. >0 ubyte 0x68 Novell
 80. >0 ubyte 0x69 Novell
 81. >0 ubyte 0x70 DiskSecure Multi-Boot
 82. >0 ubyte 0x71 reserved
 83. >0 ubyte 0x73 reserved
 84. >0 ubyte 0x74 reserved
 85. >0 ubyte 0x75 PC/IX
 86. >0 ubyte 0x76 reserved
 87. >0 ubyte 0x77 M2FS/M2CS partition
 88. >0 ubyte 0x78 XOSL boot loader filesystem
 89. >0 ubyte 0x80 MINIX until 1.4a
 90. >0 ubyte 0x81 MINIX since 1.4b
 91. >0 ubyte 0x82 Linux swap or Solaris
 92. >0 ubyte 0x83 Linux native
 93. >0 ubyte 0x84 OS/2 hidden C: drive
 94. >0 ubyte 0x85 Linux extended partition
 95. >0 ubyte 0x86 NT FAT volume set
 96. >0 ubyte 0x87 NTFS volume set or HPFS mirrored
 97. >0 ubyte 0x8a Linux Kernel AiR-BOOT partition
 98. >0 ubyte 0x8b Legacy Fault tolerant FAT32
 99. >0 ubyte 0x8c Legacy Fault tolerant FAT32 ext
 100. >0 ubyte 0x8d Hidden free FDISK FAT12
 101. >0 ubyte 0x8e Linux Logical Volume Manager
 102. >0 ubyte 0x90 Hidden free FDISK FAT16
 103. >0 ubyte 0x91 Hidden free FDISK DOS EXT
 104. >0 ubyte 0x92 Hidden free FDISK FAT16 Big
 105. >0 ubyte 0x93 Amoeba filesystem
 106. >0 ubyte 0x94 Amoeba bad block table
 107. >0 ubyte 0x95 MIT EXOPC native partitions
 108. >0 ubyte 0x97 Hidden free FDISK FAT32
 109. >0 ubyte 0x98 Datalight ROM-DOS Super-Boot
 110. >0 ubyte 0x99 Mylex EISA SCSI
 111. >0 ubyte 0x9a Hidden free FDISK FAT16 LBA
 112. >0 ubyte 0x9b Hidden free FDISK EXT LBA
 113. >0 ubyte 0x9f BSDI?
 114. >0 ubyte 0xa0 IBM Thinkpad hibernation
 115. >0 ubyte 0xa1 HP Volume expansion (SpeedStor)
 116. >0 ubyte 0xa3 HP Volume expansion (SpeedStor)
 117. >0 ubyte 0xa4 HP Volume expansion (SpeedStor)
 118. >0 ubyte 0xa5 386BSD partition type
 119. >0 ubyte 0xa6 OpenBSD partition type
 120. >0 ubyte 0xa7 NeXTSTEP 486
 121. >0 ubyte 0xa8 Apple UFS
 122. >0 ubyte 0xa9 NetBSD partition type
 123. >0 ubyte 0xaa Olivetty Fat12 1.44MB Service part
 124. >0 ubyte 0xab Apple Boot
 125. >0 ubyte 0xae SHAG OS filesystem
 126. >0 ubyte 0xaf Apple HFS
 127. >0 ubyte 0xb0 BootStar Dummy
 128. >0 ubyte 0xb1 reserved
 129. >0 ubyte 0xb3 reserved
 130. >0 ubyte 0xb4 reserved
 131. >0 ubyte 0xb6 reserved
 132. >0 ubyte 0xb7 BSDI BSD/386 filesystem
 133. >0 ubyte 0xb8 BSDI BSD/386 swap
 134. >0 ubyte 0xbb Boot Wizard Hidden
 135. >0 ubyte 0xbe Solaris 8 partition type
 136. >0 ubyte 0xbf Solaris partition type
 137. >0 ubyte 0xc0 CTOS
 138. >0 ubyte 0xc1 DRDOS/sec (FAT-12)
 139. >0 ubyte 0xc2 Hidden Linux
 140. >0 ubyte 0xc3 Hidden Linux swap
 141. >0 ubyte 0xc4 DRDOS/sec (FAT-16, < 32M)
 142. >0 ubyte 0xc5 DRDOS/sec (EXT)
 143. >0 ubyte 0xc6 DRDOS/sec (FAT-16, >= 32M)
 144. >0 ubyte 0xc7 Syrinx (Cyrnix?) or HPFS disabled
 145. >0 ubyte 0xc8 Reserved for DR-DOS 8.0+
 146. >0 ubyte 0xc9 Reserved for DR-DOS 8.0+
 147. >0 ubyte 0xca Reserved for DR-DOS 8.0+
 148. >0 ubyte 0xcb DR-DOS 7.04+ Secured FAT32 CHS
 149. >0 ubyte 0xcc DR-DOS 7.04+ Secured FAT32 LBA
 150. >0 ubyte 0xcd CTOS Memdump
 151. >0 ubyte 0xce DR-DOS 7.04+ FAT16X LBA
 152. >0 ubyte 0xcf DR-DOS 7.04+ EXT LBA
 153. >0 ubyte 0xd0 REAL/32 secure big partition
 154. >0 ubyte 0xd1 Old Multiuser DOS FAT12
 155. >0 ubyte 0xd4 Old Multiuser DOS FAT16 Small
 156. >0 ubyte 0xd5 Old Multiuser DOS Extended
 157. >0 ubyte 0xd6 Old Multiuser DOS FAT16 Big
 158. >0 ubyte 0xd8 CP/M 86
 159. >0 ubyte 0xdb CP/M or Concurrent CP/M
 160. >0 ubyte 0xdd Hidden CTOS Memdump
 161. >0 ubyte 0xde Dell PowerEdge Server utilities
 162. >0 ubyte 0xdf DG/UX virtual disk manager
 163. >0 ubyte 0xe0 STMicroelectronics ST AVFS
 164. >0 ubyte 0xe1 DOS access or SpeedStor 12-bit
 165. >0 ubyte 0xe3 DOS R/O or Storage Dimensions
 166. >0 ubyte 0xe4 SpeedStor 16-bit FAT < 1024 cyl.
 167. >0 ubyte 0xe5 reserved
 168. >0 ubyte 0xe6 reserved
 169. >0 ubyte 0xeb BeOS
 170. >0 ubyte 0xee GPT Protective MBR
 171. >0 ubyte 0xef EFI system partition
 172. >0 ubyte 0xf0 Linux PA-RISC boot loader
 173. >0 ubyte 0xf1 SpeedStor or Storage Dimensions
 174. >0 ubyte 0xf2 DOS 3.3+ Secondary
 175. >0 ubyte 0xf3 reserved
 176. >0 ubyte 0xf4 SpeedStor large partition
 177. >0 ubyte 0xf5 Prologue multi-volumen partition
 178. >0 ubyte 0xf6 reserved
 179. >0 ubyte 0xf9 pCache: ext2/ext3 persistent cache
 180. >0 ubyte 0xfa Bochs x86 emulator
 181. >0 ubyte 0xfb VMware File System
 182. >0 ubyte 0xfc VMware Swap
 183. >0 ubyte 0xfd Linux RAID partition persistent sb
 184. >0 ubyte 0xfe LANstep or IBM PS/2 IML
 185. >0 ubyte 0xff Xenix Bad Block Table
 186. 0 string \366\366\366\366 PC formatted floppy with no filesystem
 187. # Sun disk labels
 188. # From /usr/include/sun/dklabel.h:
 189. 0774 beshort 0xdabe
 190. # modified by Joerg Jenderek, because original test
 191. # succeeds for Cabinet archive dao360.dl_ with negative blocks
 192. >0770 long >0 Sun disk label
 193. >>0 string x '%s
 194. >>>31 string >\0 \b%s
 195. >>>>63 string >\0 \b%s
 196. >>>>>95 string >\0 \b%s
 197. >>0 string x \b'
 198. >>0734 short >0 %d rpm,
 199. >>0736 short >0 %d phys cys,
 200. >>0740 short >0 %d alts/cyl,
 201. >>0746 short >0 %d interleave,
 202. >>0750 short >0 %d data cyls,
 203. >>0752 short >0 %d alt cyls,
 204. >>0754 short >0 %d heads/partition,
 205. >>0756 short >0 %d sectors/track,
 206. >>0764 long >0 start cyl %d,
 207. >>0770 long x %d blocks
 208. # Is there a boot block written 1 sector in?
 209. >512 belong&077777777 0600407 \b, boot block present
 210. # Joerg Jenderek: Smart Boot Manager backup file is 25 (MSDOS) or 41 (LINUX) byte header + first sectors of disk
 211. # (http://btmgr.sourceforge.net/docs/user-guide-3.html)
 212. 0 string SBMBAKUP_ Smart Boot Manager backup file
 213. >9 string x \b, version %-5.5s
 214. >>14 string =_
 215. >>>15 string x %-.1s
 216. >>>>16 string =_ \b.
 217. >>>>>17 string x \b%-.1s
 218. >>>>>>18 string =_ \b.
 219. >>>>>>>19 string x \b%-.1s
 220. >>>22 ubyte 0
 221. >>>>21 ubyte x \b, from drive %#x
 222. >>>22 ubyte >0
 223. >>>>21 string x \b, from drive %s
 224. >>>535 search/17 \x55\xAA
 225. >>>>&-512 indirect x \b; contains
 226. # updated by Joerg Jenderek at Nov 2012
 227. # DOS Emulator image is 128 byte, null right padded header + harddisc image
 228. 0 string DOSEMU\0
 229. >0x27E leshort 0xAA55
 230. #offset is 128
 231. >>19 ubyte 128
 232. >>>(19.b-1) ubyte 0x0 DOS Emulator image
 233. >>>>7 ulelong >0 \b, %u heads
 234. >>>>11 ulelong >0 \b, %d sectors/track
 235. >>>>15 ulelong >0 \b, %d cylinders
 236. >>>>128 indirect x \b; contains
 237. # added by Joerg Jenderek at Nov 2012
 238. # http://www.thenakedpc.com/articles/v04/08/0408-05.html
 239. # Symantec (Peter Norton) Image.dat file consists of variable header, bootrecord, part of FAT and root directory data
 240. 0 string PNCIHISK\0 Norton Utilities disc image data
 241. # real x86 boot sector with jump instruction
 242. >509 search/1026 \x55\xAA\xeb
 243. >>&-1 indirect x \b; contains
 244. # http://file-extension.net/seeker/file_extension_dat
 245. 0 string PNCIUNDO Norton Disk Doctor UnDo file
 246. #
 247. # DOS/MBR boot sector updated by Joerg Jenderek at Sep 2007,May 2011,2013
 248. # for any allowed sector sizes
 249. 30 search/481 \x55\xAA
 250. # to display DOS/MBR boot sector (40) before old one (strength=50+21),Syslinux bootloader (71),SYSLINUX MBR (37+36),NetBSD mbr (110),AdvanceMAME mbr (111)
 251. # DOS BPB information (70) and after DOS floppy (120) like in previous file version
 252. !:strength +65
 253. # for sector sizes < 512 Bytes
 254. >11 uleshort <512
 255. >>(11.s-2) uleshort 0xAA55 DOS/MBR boot sector
 256. # for sector sizes with 512 or more Bytes
 257. >0x1FE leshort 0xAA55 DOS/MBR boot sector
 258. # ExFAT
 259. 3 string/w =EXFAT
 260. >0x1FE leshort 0xAA55
 261. >>0x6E ubyte 1
 262. >>>0x6F ubyte 0x80
 263. >>>0 ubyte 0xEB DOS/MBR boot sector,
 264. >>>0x69 ubyte x ExFAT Filesystem version %d.
 265. >>>0x68 ubyte x \b%d
 266. >>>0x6d ubyte x \b, (1<<%d) sectors per cluster
 267. >>>0x48 ulequad x \b, sectors %lld
 268. >>>0x64 ulelong x \b, serial number %#x
 269. # keep old DOS/MBR boot sector as dummy for mbr and bootloader displaying
 270. # only for sector sizes with 512 or more Bytes
 271. 0x1FE leshort 0xAA55 DOS/MBR boot sector
 272. #
 273. # to display information (50) before DOS BPB (strength=70) and after DOS floppy (120) like in old file version
 274. !:strength +65
 275. >2 string OSBS OS/BS MBR
 276. # added by Joerg Jenderek at Feb 2013 according to https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/
 277. # and https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
 278. # test for nearly all MS-DOS Master Boot Record initial program loader (IPL) is now done by
 279. # characteristic assembler instructions: xor ax,ax;mov ss,ax;mov sp,7c00
 280. >0 search/2 \x33\xc0\x8e\xd0\xbc\x00\x7c MS-MBR
 281. # Microsoft Windows 95A and early ( https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/STDMBR.htm )
 282. # assembler instructions: mov si,sp;push ax;pop es;push ax;pop ds;sti;cld
 283. >>8 ubequad 0x8bf45007501ffbfc
 284. # https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/200MBR.htm
 285. >>>0x16 ubyte 0xF3 \b,DOS 2
 286. >>>>219 regex Author\ -\ Author:
 287. # found "David Litton" , "A Pehrsson "
 288. >>>>>&0 string x "%s"
 289. >>>0x16 ubyte 0xF2
 290. # NEC MS-DOS 3.30 Rev. 3 . See https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/DOS33MBR.htm
 291. # assembler instructions: mov di,077c;cmp word ptrl[di],a55a;jnz
 292. >>>>0x22 ubequad 0xbf7c07813d5aa575 \b,NEC 3.3
 293. # version MS-DOS 3.30 til MS-Windows 95A (WinVer=4.00.1111)
 294. >>>>0x22 default x \b,D0S version 3.3-7.0
 295. # error messages are printed by assembler instructions: mov si,06nn;...;int 10 (0xBEnn06;...)
 296. # where nn is string offset varying for different languages
 297. # "Invalid partition table" nn=0x8b for english version
 298. >>>>>(0x49.b) string Invalid\ partition\ table english
 299. >>>>>(0x49.b) string Ung\201ltige\ Partitionstabelle german
 300. >>>>>(0x49.b) string Table\ de\ partition\ invalide french
 301. >>>>>(0x49.b) string Tabela\ de\ parti\207ao\ inv\240lida portuguese
 302. >>>>>(0x49.b) string Tabla\ de\ partici\242n\ no\ v\240lida spanish
 303. >>>>>(0x49.b) string Tavola\ delle\ partizioni\ non\ valida italian
 304. >>>>>0x49 ubyte >0 at offset %#x
 305. >>>>>>(0x49.b) string >\0 "%s"
 306. # "Error loading operating system" nn=0xa3 for english version
 307. # "Fehler beim Laden des Betriebssystems" nn=0xa7 for german version
 308. # "Erreur en chargeant syst\212me d'exploitation" nn=0xa7 for french version
 309. # "Erro na inicializa\207ao do sistema operacional" nn=0xa7 for portuguese Brazilian version
 310. # "Error al cargar sistema operativo" nn=0xa8 for spanish version
 311. # "Errore durante il caricamento del sistema operativo" nn=0xae for italian version
 312. >>>>>0x74 ubyte >0 at offset %#x
 313. >>>>>>(0x74.b) string >\0 "%s"
 314. # "Missing operating system" nn=0xc2 for english version
 315. # "Betriebssystem fehlt" nn=0xcd for german version
 316. # "Syst\212me d'exploitation absent" nn=0xd2 for french version
 317. # "Sistema operacional nao encontrado" nn=0xd4 for portuguese Brazilian version
 318. # "Falta sistema operativo" nn=0xca for spanish version
 319. # "Sistema operativo mancante" nn=0xe2 for italian version
 320. >>>>>0x79 ubyte >0 at offset %#x
 321. >>>>>>(0x79.b) string >\0 "%s"
 322. # Microsoft Windows 95B to XP (https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/95BMEMBR.htm)
 323. # assembler instructions: push ax;pop es;push ax;pop ds;cld;mov si,7c1b
 324. >>8 ubequad 0x5007501ffcbe1b7c
 325. # assembler instructions: rep;movsb;retf;mov si,07be;mov cl,04
 326. >>>24 ubequad 0xf3a4cbbebe07b104 9M
 327. # "Invalid partition table" nn=0x10F for english version
 328. # "Ung\201ltige Partitionstabelle" nn=0x10F for german version
 329. # "Table de partition erron\202e" nn=0x10F for french version
 330. # "\216\257\245\340\240\346\250\256\255\255\240\357 \341\250\341\342\245\254\240 \255\245 \255\240\251\244\245\255\240" nn=0x10F for russian version
 331. >>>>(0x3C.b+0x0FF) string Invalid\ partition\ table english
 332. >>>>(0x3C.b+0x0FF) string Ung\201ltige\ Partitionstabelle german
 333. >>>>(0x3C.b+0x0FF) string Table\ de\ partition\ erron\202e french
 334. >>>>(0x3C.b+0x0FF) string \215\245\257\340\240\242\250\253\354\255\240\357\ \342\240\241\253\250\346\240 russian
 335. >>>>0x3C ubyte x at offset %#x+0xFF
 336. >>>>(0x3C.b+0x0FF) string >\0 "%s"
 337. # "Error loading operating system" nn=0x127 for english version
 338. # "Fehler beim Laden des Betriebssystems" nn=0x12b for german version
 339. # "Erreur lors du chargement du syst\212me d'exploitation" nn=0x12a for french version
 340. # "\216\350\250\241\252\240 \257\340\250 \247\240\243\340\343\247\252\245 \256\257\245\340\240\346\250\256\255\255\256\251 \341\250\341\342\245\254\353" nn=0x12d for russian version
 341. >>>>0xBD ubyte x at offset 0x1%x
 342. >>>>(0xBD.b+0x100) string >\0 "%s"
 343. # "Missing operating system" nn=0x146 for english version
 344. # "Betriebssystem fehlt" nn=0x151 for german version
 345. # "Syst\212me d'exploitation manquant" nn=0x15e for french version
 346. # "\216\257\245\340\240\346\250\256\255\255\240\357 \341\250\341\342\245\254\240 \255\245 \255\240\251\244\245\255\240" nn=0x156 for russian version
 347. >>>>0xA9 ubyte x at offset 0x1%x
 348. >>>>(0xA9.b+0x100) string >\0 "%s"
 349. # https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/Win2kmbr.htm
 350. # assembler instructions: rep;movsb;retf;mov BP,07be;mov cl,04
 351. >>>24 ubequad 0xf3a4cbbdbe07b104 XP
 352. # where xxyyzz are lower bits from offsets of error messages varying for different languages
 353. >>>>0x1B4 ubelong&0x00FFFFFF 0x002c4463 english
 354. >>>>0x1B4 ubelong&0x00FFFFFF 0x002c486e german
 355. # "Invalid partition table" xx=0x12C for english version
 356. # "Ung\201ltige Partitionstabelle" xx=0x12C for german version
 357. >>>>0x1b5 ubyte >0 at offset 0x1%x
 358. >>>>(0x1b5.b+0x100) string >\0 "%s"
 359. # "Error loading operating system" yy=0x144 for english version
 360. # "Fehler beim Laden des Betriebssystems" yy=0x148 for german version
 361. >>>>0x1b6 ubyte >0 at offset 0x1%x
 362. >>>>(0x1b6.b+0x100) string >\0 "%s"
 363. # "Missing operating system" zz=0x163 for english version
 364. # "Betriebssystem nicht vorhanden" zz=0x16e for german version
 365. >>>>0x1b7 ubyte >0 at offset 0x1%x
 366. >>>>(0x1b7.b+0x100) string >\0 "%s"
 367. # Microsoft Windows Vista or 7
 368. # assembler instructions: ..;mov ds,ax;mov si,7c00;mov di,..00
 369. >>8 ubequad 0xc08ed8be007cbf00
 370. # Microsoft Windows Vista (https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/VistaMBR.htm)
 371. # assembler instructions: jnz 0729;cmp ebx,"TCPA"
 372. >>>0xEC ubequad 0x753b6681fb544350 Vista
 373. # where xxyyzz are lower bits from offsets of error messages varying for different languages
 374. >>>>0x1B4 ubelong&0x00FFFFFF 0x00627a99 english
 375. #>>>>0x1B4 ubelong&0x00FFFFFF ? german
 376. # "Invalid partition table" xx=0x162 for english version
 377. # "Ung\201ltige Partitionstabelle" xx=0x1?? for german version
 378. >>>>0x1b5 ubyte >0 at offset 0x1%x
 379. >>>>(0x1b5.b+0x100) string >\0 "%s"
 380. # "Error loading operating system" yy=0x17a for english version
 381. # "Fehler beim Laden des Betriebssystems" yy= 0x1?? for german version
 382. >>>>0x1b6 ubyte >0 at offset 0x1%x
 383. >>>>(0x1b6.b+0x100) string >\0 "%s"
 384. # "Missing operating system" zz=0x199 for english version
 385. # "Betriebssystem nicht vorhanden" zz=0x1?? for german version
 386. >>>>0x1b7 ubyte >0 at offset 0x1%x
 387. >>>>(0x1b7.b+0x100) string >\0 "%s"
 388. # Microsoft Windows 7 (https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/W7MBR.htm)
 389. # assembler instructions: cmp ebx,"TCPA";cmp
 390. >>>0xEC ubequad 0x6681fb5443504175 Windows 7
 391. # where xxyyzz are lower bits from offsets of error messages varying for different languages
 392. >>>>0x1B4 ubelong&0x00FFFFFF 0x00637b9a english
 393. #>>>>0x1B4 ubelong&0x00FFFFFF ? german
 394. # "Invalid partition table" xx=0x163 for english version
 395. # "Ung\201ltige Partitionstabelle" xx=0x1?? for german version
 396. >>>>0x1b5 ubyte >0 at offset 0x1%x
 397. >>>>(0x1b5.b+0x100) string >\0 "%s"
 398. # "Error loading operating system" yy=0x17b for english version
 399. # "Fehler beim Laden des Betriebssystems" yy=0x1?? for german version
 400. >>>>0x1b6 ubyte >0 at offset 0x1%x
 401. >>>>(0x1b6.b+0x100) string >\0 "%s"
 402. # "Missing operating system" zz=0x19a for english version
 403. # "Betriebssystem nicht vorhanden" zz=0x1?? for german version
 404. >>>>0x1b7 ubyte >0 at offset 0x1%x
 405. >>>>(0x1b7.b+0x100) string >\0 "%s"
 406. # https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/Win2kmbr.htm#DiskSigs
 407. # https://en.wikipedia.org/wiki/MBR_disk_signature#ID
 408. >>0x1b8 ulelong >0 \b, disk signature %#-.4x
 409. # driveID/timestamp for Win 95B,98,98SE and ME. See https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/mystery.htm
 410. >>0xDA uleshort 0
 411. >>>0xDC ulelong >0 \b, created
 412. # physical drive number (0x80-0xFF) when the Windows wrote that byte to the drive
 413. >>>>0xDC ubyte x with driveID %#x
 414. # hours, minutes and seconds
 415. >>>>0xDf ubyte x at %x
 416. >>>>0xDe ubyte x \b:%x
 417. >>>>0xDd ubyte x \b:%x
 418. # special case for Microsoft MS-DOS 3.21 spanish
 419. # assembler instructions: cli;mov $0x30,%ax;mov %ax,%ss;mov
 420. >0 ubequad 0xfab830008ed0bc00
 421. # assembler instructions: $0x1f00,%sp;mov $0x80cb,%di;add %cl,(%bx,%si);in (%dx),%ax;mov
 422. >>8 ubequad 0x1fbfcb800008ed8 MS-MBR,D0S version 3.21 spanish
 423. # Microsoft MBR IPL end
 424. # dr-dos with some upper-, lowercase variants
 425. >0x9D string Invalid\ partition\ table$
 426. >>181 string No\ Operating\ System$
 427. >>>201 string Operating\ System\ load\ error$ \b, DR-DOS MBR, Version 7.01 to 7.03
 428. >0x9D string Invalid\ partition\ table$
 429. >>181 string No\ operating\ system$
 430. >>>201 string Operating\ system\ load\ error$ \b, DR-DOS MBR, Version 7.01 to 7.03
 431. >342 string Invalid\ partition\ table$
 432. >>366 string No\ operating\ system$
 433. >>>386 string Operating\ system\ load\ error$ \b, DR-DOS MBR, version 7.01 to 7.03
 434. >295 string NEWLDR\0
 435. >>302 string Bad\ PT\ $
 436. >>>310 string No\ OS\ $
 437. >>>>317 string OS\ load\ err$
 438. >>>>>329 string Moved\ or\ missing\ IBMBIO.LDR\n\r
 439. >>>>>>358 string Press\ any\ key\ to\ continue.\n\r$
 440. >>>>>>>387 string Copyright\ (c)\ 1984,1998
 441. >>>>>>>>411 string Caldera\ Inc.\0 \b, DR-DOS MBR (IBMBIO.LDR)
 442. #
 443. # tests for different MS-DOS Master Boot Records (MBR) moved and merged
 444. #
 445. #>0x145 string Default:\ F \b, FREE-DOS MBR
 446. #>0x14B string Default:\ F \b, FREE-DOS 1.0 MBR
 447. >0x145 search/7 Default:\ F \b, FREE-DOS MBR
 448. #>>313 string F0\ .\ .\ .
 449. #>>>322 string disk\ 1
 450. #>>>>382 string FAT3
 451. >64 string no\ active\ partition\ found
 452. >>96 string read\ error\ while\ reading\ drive \b, FREE-DOS Beta 0.9 MBR
 453. # Ranish Partition Manager http://www.ranish.com/part/
 454. >387 search/4 \0\ Error!\r
 455. >>378 search/7 Virus!
 456. >>>397 search/4 Booting\040
 457. >>>>408 search/4 HD1/\0 \b, Ranish MBR (
 458. >>>>>416 string Writing\ changes... \b2.37
 459. >>>>>>438 ubyte x \b,%#x dots
 460. >>>>>>440 ubyte >0 \b,virus check
 461. >>>>>>441 ubyte >0 \b,partition %c
 462. #2.38,2.42,2.44
 463. >>>>>416 string !Writing\ changes... \b
 464. >>>>>>418 ubyte 1 \bvirus check,
 465. >>>>>>419 ubyte x \b%#x seconds
 466. >>>>>>420 ubyte&0x0F >0 \b,partition
 467. >>>>>>>420 ubyte&0x0F <5 \b %x
 468. >>>>>>>420 ubyte&0x0F 0Xf \b ask
 469. >>>>>420 ubyte x \b)
 470. #
 471. # SYSLINUX MBR moved
 472. # https://www.acronis.de/
 473. >362 string MBR\ Error\ \0\r
 474. >>376 string ress\ any\ key\ to\040
 475. >>>392 string boot\ from\ floppy...\0 \b, Acronis MBR
 476. # added by Joerg Jenderek
 477. # https://www.visopsys.org/
 478. # https://partitionlogic.org.uk/
 479. >309 string No\ bootable\ partition\ found\r
 480. >>339 string I/O\ Error\ reading\ boot\ sector\r \b, Visopsys MBR
 481. >349 string No\ bootable\ partition\ found\r
 482. >>379 string I/O\ Error\ reading\ boot\ sector\r \b, simple Visopsys MBR
 483. # bootloader, bootmanager
 484. >0x40 string SBML
 485. # label with 11 characters of FAT 12 bit filesystem
 486. >>43 string SMART\ BTMGR
 487. >>>430 string SBMK\ Bad!\r \b, Smart Boot Manager
 488. # OEM-ID not always "SBM"
 489. #>>>>3 strings SBM
 490. >>>>6 string >\0 \b, version %s
 491. >382 string XOSLLOADXCF \b, eXtended Operating System Loader
 492. >6 string LILO \b, LInux i386 boot LOader
 493. >>120 string LILO \b, version 22.3.4 SuSe
 494. >>172 string LILO \b, version 22.5.8 Debian
 495. # updated by Joerg Jenderek at Oct 2008
 496. # variables according to grub-0.97/stage1/stage1.S or
 497. # https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Embedded-data
 498. # usual values are marked with comments to get only information of strange GRUB loaders
 499. >342 search/60 \0Geom\0
 500. #>0 ulelong x %x=0x009048EB , 0x2a9048EB 0
 501. >>0x41 ubyte <2
 502. >>>0x3E ubyte >2 \b; GRand Unified Bootloader
 503. # 0x3 for 0.5.95,0.93,0.94,0.96 0x4 for 1.90
 504. >>>>0x3E ubyte x \b, stage1 version %#x
 505. #If it is 0xFF, use a drive passed by BIOS
 506. >>>>0x40 ubyte <0xFF \b, boot drive %#x
 507. # in most case 0,1,0x2e for GRUB 0.5.95
 508. >>>>0x41 ubyte >0 \b, LBA flag %#x
 509. >>>>0x42 uleshort <0x8000 \b, stage2 address %#x
 510. #>>>>0x42 uleshort =0x8000 \b, stage2 address %#x (usual)
 511. >>>>0x42 uleshort >0x8000 \b, stage2 address %#x
 512. #>>>>0x44 ulelong =1 \b, 1st sector stage2 %#x (default)
 513. >>>>0x44 ulelong >1 \b, 1st sector stage2 %#x
 514. >>>>0x48 uleshort <0x800 \b, stage2 segment %#x
 515. #>>>>0x48 uleshort =0x800 \b, stage2 segment %#x (usual)
 516. >>>>0x48 uleshort >0x800 \b, stage2 segment %#x
 517. >>>>402 string Geom\0Hard\ Disk\0Read\0\ Error\0
 518. >>>>>394 string stage1 \b, GRUB version 0.5.95
 519. >>>>382 string Geom\0Hard\ Disk\0Read\0\ Error\0
 520. >>>>>376 string GRUB\ \0 \b, GRUB version 0.93 or 1.94
 521. >>>>383 string Geom\0Hard\ Disk\0Read\0\ Error\0
 522. >>>>>377 string GRUB\ \0 \b, GRUB version 0.94
 523. >>>>385 string Geom\0Hard\ Disk\0Read\0\ Error\0
 524. >>>>>379 string GRUB\ \0 \b, GRUB version 0.95 or 0.96
 525. >>>>391 string Geom\0Hard\ Disk\0Read\0\ Error\0
 526. >>>>>385 string GRUB\ \0 \b, GRUB version 0.97
 527. # unknown version
 528. >>>343 string Geom\0Read\0\ Error\0
 529. >>>>321 string Loading\ stage1.5 \b, GRUB version x.y
 530. >>>380 string Geom\0Hard\ Disk\0Read\0\ Error\0
 531. >>>>374 string GRUB\ \0 \b, GRUB version n.m
 532. # SYSLINUX bootloader moved
 533. >395 string chksum\0\ ERROR!\0 \b, Gujin bootloader
 534. # http://www.bcdwb.de/bcdw/index_e.htm
 535. >3 string BCDL
 536. >>498 string BCDL\ \ \ \ BIN \b, Bootable CD Loader (1.50Z)
 537. # mbr partition table entries updated by Joerg Jenderek at Sep 2013
 538. # skip Norton Utilities disc image data
 539. >3 string !IHISK
 540. # skip Linux style boot sector starting with assembler instructions mov 0x7c0,ax;
 541. >>0 belong !0xb8c0078e
 542. # not Linux kernel
 543. >>>514 string !HdrS
 544. # not BeOS
 545. >>>>422 string !Be\ Boot\ Loader
 546. # jump over BPB instruction implies DOS bootsector or AdvanceMAME mbr
 547. >>>>>0 ubelong&0xFD000000 =0xE9000000
 548. # AdvanceMAME mbr
 549. >>>>>>(1.b+2) ubequad 0xfa31c08ed88ec08e
 550. >>>>>>>446 use partition-table
 551. # mbr, Norton Utilities disc image data, or 2nd,etc. sector of x86 bootloader
 552. >>>>>0 ubelong&0xFD000000 !0xE9000000
 553. # skip FSInfosector
 554. >>>>>>0 string !RRaA
 555. # skip 3rd sector of MS x86 bootloader with assembler instructions cli;MOVZX EAX,BYTE PTR [BP+10];MOV ECX,
 556. # https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/MSWIN41.htm
 557. >>>>>>>0 ubequad !0xfa660fb64610668b
 558. # skip 13rd sector of MS x86 bootloader
 559. >>>>>>>>0 ubequad !0x660fb64610668b4e
 560. # skip sector starting with DOS new line
 561. >>>>>>>>>0 string !\r\n
 562. # allowed active flag 0,80h-FFh
 563. >>>>>>>>>>446 ubyte 0
 564. >>>>>>>>>>>446 use partition-table
 565. >>>>>>>>>>446 ubyte >0x7F
 566. >>>>>>>>>>>446 use partition-table
 567. # TODO: test for extended bootrecord (ebr) moved and merged with mbr partition table entries
 568. # mbr partition table entries end
 569. # https://www.acronis.de/
 570. #FAT label=ACRONIS\ SZ
 571. #OEM-ID=BOOTWIZ0
 572. >442 string Non-system\ disk,\040
 573. >>459 string press\ any\ key...\x7\0 \b, Acronis Startup Recovery Loader
 574. # updated by Joerg Jenderek at Nov 2012, Sep 2013
 575. # DOS names like F11.SYS or BOOTWIZ.SYS are 8 right space padded bytes+3 bytes
 576. # display 1 space
 577. >>>447 ubyte x \b
 578. >>>477 use DOS-filename
 579. #
 580. >185 string FDBOOT\ Version\040
 581. >>204 string \rNo\ Systemdisk.\040
 582. >>>220 string Booting\ from\ harddisk.\n\r
 583. >>>245 string Cannot\ load\ from\ harddisk.\n\r
 584. >>>>273 string Insert\ Systemdisk\040
 585. >>>>>291 string and\ press\ any\ key.\n\r \b, FDBOOT harddisk Bootloader
 586. >>>>>>200 string >\0 \b, version %-3s
 587. >242 string Bootsector\ from\ C.H.\ Hochst\204
 588. # http://freecode.com/projects/dosfstools dosfstools-n.m/src/mkdosfs.c
 589. # updated by Joerg Jenderek at Nov 2012. Use search directive with offset instead of string
 590. # skip name "C.H. Hochstaetter" partly because it is sometimes written without umlaut
 591. >242 search/127 Bootsector\ from\ C.H.\ Hochst
 592. >>278 search/127 No\ Systemdisk.\ Booting\ from\ harddisk
 593. # followed by variants with point,CR-NL or NL-CR
 594. >>>208 search/261 Cannot\ load\ from\ harddisk.
 595. # followed by variants CR-NL or NL-CR
 596. >>>>236 search/235 Insert\ Systemdisk\ and\ press\ any\ key.
 597. # followed by variants with point,CR-NL or NL-CR
 598. >>>>>180 search/96 Disk\ formatted\ with\ WinImage\ \b, WinImage harddisk Bootloader
 599. # followed by string like "6.50 (c) 1993-2004 Gilles Vollant"
 600. >>>>>>&0 string x \b, version %-4.4s
 601. >(1.b+2) ubyte 0xe
 602. >>(1.b+3) ubyte 0x1f
 603. >>>(1.b+4) ubyte 0xbe
 604. # message offset found at (1.b+5) is 0x77 for FAT32 or 0x5b for others
 605. >>>>(1.b+5) ubyte&0xd3 0x53
 606. >>>>>(1.b+6) ubyte 0x7c
 607. # assembler instructions: lodsb;and al,al;jz 0xb;push si;mov ah,
 608. >>>>>>(1.b+7) ubyte 0xac
 609. >>>>>>>(1.b+8) ubyte 0x22
 610. >>>>>>>>(1.b+9) ubyte 0xc0
 611. >>>>>>>>>(1.b+10) ubyte 0x74
 612. >>>>>>>>>>(1.b+11) ubyte 0x0b
 613. >>>>>>>>>>>(1.b+12) ubyte 0x56
 614. >>>>>>>>>>>>(1.b+13) ubyte 0xb4 \b, mkdosfs boot message display
 615. # FAT1X version
 616. >>>>>>>>>>>>>(1.b+5) ubyte 0x5b
 617. >>>>>>>>>>>>>>0x5b string >\0 "%-s"
 618. # FAT32 version
 619. >>>>>>>>>>>>>(1.b+5) ubyte 0x77
 620. >>>>>>>>>>>>>>0x77 string >\0 "%-s"
 621. >214 string Please\ try\ to\ install\ FreeDOS\ \b, DOS Emulator boot message display
 622. #>>244 string from\ dosemu-freedos-*-bin.tgz\r
 623. #>>>170 string Sorry,\ could\ not\ load\ an\040
 624. #>>>>195 string operating\ system.\r\n
 625. #
 626. >103 string This\ is\ not\ a\ bootable\ disk.\040
 627. >>132 string Please\ insert\ a\ bootable\040
 628. >>>157 string floppy\ and\r\n
 629. >>>>169 string press\ any\ key\ to\ try\ again...\r \b, FREE-DOS message display
 630. #
 631. >66 string Solaris\ Boot\ Sector
 632. >>99 string Incomplete\ MDBoot\ load.
 633. >>>89 string Version \b, Sun Solaris Bootloader
 634. >>>>97 byte x version %c
 635. #
 636. >408 string OS/2\ !!\ SYS01475\r\0
 637. >>429 string OS/2\ !!\ SYS02025\r\0
 638. >>>450 string OS/2\ !!\ SYS02027\r\0
 639. >>>469 string OS2BOOT\ \ \ \ \b, IBM OS/2 Warp bootloader
 640. #
 641. >409 string OS/2\ !!\ SYS01475\r\0
 642. >>430 string OS/2\ !!\ SYS02025\r\0
 643. >>>451 string OS/2\ !!\ SYS02027\r\0
 644. >>>470 string OS2BOOT\ \ \ \ \b, IBM OS/2 Warp Bootloader
 645. >112 string This\ disk\ is\ not\ bootable\r
 646. >>142 string If\ you\ wish\ to\ make\ it\ bootable
 647. >>>176 string run\ the\ DOS\ program\ SYS\040
 648. >>>200 string after\ the\r
 649. >>>>216 string system\ has\ been\ loaded\r\n
 650. >>>>>242 string Please\ insert\ a\ DOS\ diskette\040
 651. >>>>>271 string into\r\n\ the\ drive\ and\040
 652. >>>>>>292 string strike\ any\ key...\0 \b, IBM OS/2 Warp message display
 653. # XP
 654. >430 string NTLDR\ is\ missing\xFF\r\n
 655. >>449 string Disk\ error\xFF\r\n
 656. >>>462 string Press\ any\ key\ to\ restart\r \b, Microsoft Windows XP Bootloader
 657. # DOS names like NTLDR,CMLDR,$LDR$ are 8 right space padded bytes+3 bytes
 658. >>>>417 ubyte&0xDF >0
 659. >>>>>417 string x %-.5s
 660. >>>>>>422 ubyte&0xDF >0
 661. >>>>>>>422 string x \b%-.3s
 662. >>>>>425 ubyte&0xDF >0
 663. >>>>>>425 string >\ \b.%-.3s
 664. #
 665. >>>>371 ubyte >0x20
 666. >>>>>368 ubyte&0xDF >0
 667. >>>>>>368 string x %-.5s
 668. >>>>>>>373 ubyte&0xDF >0
 669. >>>>>>>>373 string x \b%-.3s
 670. >>>>>>376 ubyte&0xDF >0
 671. >>>>>>>376 string x \b.%-.3s
 672. #
 673. >430 string NTLDR\ nicht\ gefunden\xFF\r\n
 674. >>453 string Datentr\204gerfehler\xFF\r\n
 675. >>>473 string Neustart\ mit\ beliebiger\ Taste\r \b, Microsoft Windows XP Bootloader (german)
 676. >>>>417 ubyte&0xDF >0
 677. >>>>>417 string x %-.5s
 678. >>>>>>422 ubyte&0xDF >0
 679. >>>>>>>422 string x \b%-.3s
 680. >>>>>425 ubyte&0xDF >0
 681. >>>>>>425 string >\ \b.%-.3s
 682. # offset variant
 683. >>>>379 string \0
 684. >>>>>368 ubyte&0xDF >0
 685. >>>>>>368 string x %-.5s
 686. >>>>>>>373 ubyte&0xDF >0
 687. >>>>>>>>373 string x \b%-.3s
 688. #
 689. >430 string NTLDR\ fehlt\xFF\r\n
 690. >>444 string Datentr\204gerfehler\xFF\r\n
 691. >>>464 string Neustart\ mit\ beliebiger\ Taste\r \b, Microsoft Windows XP Bootloader (2.german)
 692. >>>>417 ubyte&0xDF >0
 693. >>>>>417 string x %-.5s
 694. >>>>>>422 ubyte&0xDF >0
 695. >>>>>>>422 string x \b%-.3s
 696. >>>>>425 ubyte&0xDF >0
 697. >>>>>>425 string >\ \b.%-.3s
 698. # variant
 699. >>>>371 ubyte >0x20
 700. >>>>>368 ubyte&0xDF >0
 701. >>>>>>368 string x %-.5s
 702. >>>>>>>373 ubyte&0xDF >0
 703. >>>>>>>>373 string x \b%-.3s
 704. >>>>>>376 ubyte&0xDF >0
 705. >>>>>>>376 string x \b.%-.3s
 706. #
 707. >430 string NTLDR\ fehlt\xFF\r\n
 708. >>444 string Medienfehler\xFF\r\n
 709. >>>459 string Neustart:\ Taste\ dr\201cken\r \b, Microsoft Windows XP Bootloader (3.german)
 710. >>>>371 ubyte >0x20
 711. >>>>>368 ubyte&0xDF >0
 712. >>>>>>368 string x %-.5s
 713. >>>>>>>373 ubyte&0xDF >0
 714. >>>>>>>>373 string x \b%-.3s
 715. >>>>>>376 ubyte&0xDF >0
 716. >>>>>>>376 string x \b.%-.3s
 717. # variant
 718. >>>>417 ubyte&0xDF >0
 719. >>>>>417 string x %-.5s
 720. >>>>>>422 ubyte&0xDF >0
 721. >>>>>>>422 string x \b%-.3s
 722. >>>>>425 ubyte&0xDF >0
 723. >>>>>>425 string >\ \b.%-.3s
 724. #
 725. >430 string Datentr\204ger\ entfernen\xFF\r\n
 726. >>454 string Medienfehler\xFF\r\n
 727. >>>469 string Neustart:\ Taste\ dr\201cken\r \b, Microsoft Windows XP Bootloader (4.german)
 728. >>>>379 string \0
 729. >>>>>368 ubyte&0xDF >0
 730. >>>>>>368 string x %-.5s
 731. >>>>>>>373 ubyte&0xDF >0
 732. >>>>>>>>373 string x \b%-.3s
 733. >>>>>>376 ubyte&0xDF >0
 734. >>>>>>>376 string x \b.%-.3s
 735. # variant
 736. >>>>417 ubyte&0xDF >0
 737. >>>>>417 string x %-.5s
 738. >>>>>>422 ubyte&0xDF >0
 739. >>>>>>>422 string x \b%-.3s
 740. >>>>>425 ubyte&0xDF >0
 741. >>>>>>425 string >\ \b.%-.3s
 742. #
 743. #>3 string NTFS\ \ \ \040
 744. >389 string Fehler\ beim\ Lesen\040
 745. >>407 string des\ Datentr\204gers
 746. >>>426 string NTLDR\ fehlt
 747. >>>>440 string NTLDR\ ist\ komprimiert
 748. >>>>>464 string Neustart\ mit\ Strg+Alt+Entf\r \b, Microsoft Windows XP Bootloader NTFS (german)
 749. #>3 string NTFS\ \ \ \040
 750. >313 string A\ disk\ read\ error\ occurred.\r
 751. >>345 string A\ kernel\ file\ is\ missing\040
 752. >>>370 string from\ the\ disk.\r
 753. >>>>484 string NTLDR\ is\ compressed
 754. >>>>>429 string Insert\ a\ system\ diskette\040
 755. >>>>>>454 string and\ restart\r\nthe\ system.\r \b, Microsoft Windows XP Bootloader NTFS
 756. # DOS loader variants different languages,offsets
 757. >472 ubyte&0xDF >0
 758. >>389 string Invalid\ system\ disk\xFF\r\n
 759. >>>411 string Disk\ I/O\ error
 760. >>>>428 string Replace\ the\ disk,\ and\040
 761. >>>>>455 string press\ any\ key \b, Microsoft Windows 98 Bootloader
 762. #IO.SYS
 763. >>>>>>472 ubyte&0xDF >0
 764. >>>>>>>472 string x \b %-.2s
 765. >>>>>>>>474 ubyte&0xDF >0
 766. >>>>>>>>>474 string x \b%-.5s
 767. >>>>>>>>>>479 ubyte&0xDF >0
 768. >>>>>>>>>>>479 string x \b%-.1s
 769. >>>>>>>480 ubyte&0xDF >0
 770. >>>>>>>>480 string x \b.%-.3s
 771. #MSDOS.SYS
 772. >>>>>>>483 ubyte&0xDF >0 \b+
 773. >>>>>>>>483 string x \b%-.5s
 774. >>>>>>>>>488 ubyte&0xDF >0
 775. >>>>>>>>>>488 string x \b%-.3s
 776. >>>>>>>>491 ubyte&0xDF >0
 777. >>>>>>>>>491 string x \b.%-.3s
 778. #
 779. >>390 string Invalid\ system\ disk\xFF\r\n
 780. >>>412 string Disk\ I/O\ error\xFF\r\n
 781. >>>>429 string Replace\ the\ disk,\ and\040
 782. >>>>>451 string then\ press\ any\ key\r \b, Microsoft Windows 98 Bootloader
 783. >>388 string Ungueltiges\ System\ \xFF\r\n
 784. >>>410 string E/A-Fehler\ \ \ \ \xFF\r\n
 785. >>>>427 string Datentraeger\ wechseln\ und\040
 786. >>>>>453 string Taste\ druecken\r \b, Microsoft Windows 95/98/ME Bootloader (german)
 787. #WINBOOT.SYS only not spaces (0xDF)
 788. >>>>>>497 ubyte&0xDF >0
 789. >>>>>>>497 string x %-.5s
 790. >>>>>>>>502 ubyte&0xDF >0
 791. >>>>>>>>>502 string x \b%-.1s
 792. >>>>>>>>>>503 ubyte&0xDF >0
 793. >>>>>>>>>>>503 string x \b%-.1s
 794. >>>>>>>>>>>>504 ubyte&0xDF >0
 795. >>>>>>>>>>>>>504 string x \b%-.1s
 796. >>>>>>505 ubyte&0xDF >0
 797. >>>>>>>505 string x \b.%-.3s
 798. #IO.SYS
 799. >>>>>>472 ubyte&0xDF >0 or
 800. >>>>>>>472 string x \b %-.2s
 801. >>>>>>>>474 ubyte&0xDF >0
 802. >>>>>>>>>474 string x \b%-.5s
 803. >>>>>>>>>>479 ubyte&0xDF >0
 804. >>>>>>>>>>>479 string x \b%-.1s
 805. >>>>>>>480 ubyte&0xDF >0
 806. >>>>>>>>480 string x \b.%-.3s
 807. #MSDOS.SYS
 808. >>>>>>>483 ubyte&0xDF >0 \b+
 809. >>>>>>>>483 string x \b%-.5s
 810. >>>>>>>>>488 ubyte&0xDF >0
 811. >>>>>>>>>>488 string x \b%-.3s
 812. >>>>>>>>491 ubyte&0xDF >0
 813. >>>>>>>>>491 string x \b.%-.3s
 814. #
 815. >>390 string Ungueltiges\ System\ \xFF\r\n
 816. >>>412 string E/A-Fehler\ \ \ \ \xFF\r\n
 817. >>>>429 string Datentraeger\ wechseln\ und\040
 818. >>>>>455 string Taste\ druecken\r \b, Microsoft Windows 95/98/ME Bootloader (German)
 819. #WINBOOT.SYS only not spaces (0xDF)
 820. >>>>>>497 ubyte&0xDF >0
 821. >>>>>>>497 string x %-.7s
 822. >>>>>>>>504 ubyte&0xDF >0
 823. >>>>>>>>>504 string x \b%-.1s
 824. >>>>>>505 ubyte&0xDF >0
 825. >>>>>>>505 string x \b.%-.3s
 826. #IO.SYS
 827. >>>>>>472 ubyte&0xDF >0 or
 828. >>>>>>>472 string x \b %-.2s
 829. >>>>>>>>474 ubyte&0xDF >0
 830. >>>>>>>>>474 string x \b%-.6s
 831. >>>>>>>480 ubyte&0xDF >0
 832. >>>>>>>>480 string x \b.%-.3s
 833. #MSDOS.SYS
 834. >>>>>>>483 ubyte&0xDF >0 \b+
 835. >>>>>>>>483 string x \b%-.5s
 836. >>>>>>>>>488 ubyte&0xDF >0
 837. >>>>>>>>>>488 string x \b%-.3s
 838. >>>>>>>>491 ubyte&0xDF >0
 839. >>>>>>>>>491 string x \b.%-.3s
 840. #
 841. >>389 string Ungueltiges\ System\ \xFF\r\n
 842. >>>411 string E/A-Fehler\ \ \ \ \xFF\r\n
 843. >>>>428 string Datentraeger\ wechseln\ und\040
 844. >>>>>454 string Taste\ druecken\r \b, Microsoft Windows 95/98/ME Bootloader (GERMAN)
 845. # DOS names like IO.SYS,WINBOOT.SYS,MSDOS.SYS,WINBOOT.INI are 8 right space padded bytes+3 bytes
 846. >>>>>>472 string x %-.2s
 847. >>>>>>>474 ubyte&0xDF >0
 848. >>>>>>>>474 string x \b%-.5s
 849. >>>>>>>>479 ubyte&0xDF >0
 850. >>>>>>>>>479 string x \b%-.1s
 851. >>>>>>480 ubyte&0xDF >0
 852. >>>>>>>480 string x \b.%-.3s
 853. >>>>>>483 ubyte&0xDF >0 \b+
 854. >>>>>>>483 string x \b%-.5s
 855. >>>>>>>488 ubyte&0xDF >0
 856. >>>>>>>>488 string x \b%-.2s
 857. >>>>>>>>490 ubyte&0xDF >0
 858. >>>>>>>>>490 string x \b%-.1s
 859. >>>>>>>491 ubyte&0xDF >0
 860. >>>>>>>>491 string x \b.%-.3s
 861. >479 ubyte&0xDF >0
 862. >>416 string Kein\ System\ oder\040
 863. >>>433 string Laufwerksfehler
 864. >>>>450 string Wechseln\ und\ Taste\ dr\201cken \b, Microsoft DOS Bootloader (german)
 865. #IO.SYS
 866. >>>>>479 string x \b %-.2s
 867. >>>>>>481 ubyte&0xDF >0
 868. >>>>>>>481 string x \b%-.6s
 869. >>>>>487 ubyte&0xDF >0
 870. >>>>>>487 string x \b.%-.3s
 871. #MSDOS.SYS
 872. >>>>>>490 ubyte&0xDF >0 \b+
 873. >>>>>>>490 string x \b%-.5s
 874. >>>>>>>>495 ubyte&0xDF >0
 875. >>>>>>>>>495 string x \b%-.3s
 876. >>>>>>>498 ubyte&0xDF >0
 877. >>>>>>>>498 string x \b.%-.3s
 878. #
 879. >376 search/41 Non-System\ disk\ or\040
 880. >>395 search/41 disk\ error\r
 881. >>>407 search/41 Replace\ and\040
 882. >>>>419 search/41 press\ \b,
 883. >>>>419 search/41 strike\ \b, old
 884. >>>>426 search/41 any\ key\ when\ ready\r MS or PC-DOS bootloader
 885. #449 Disk\ Boot\ failure\r MS 3.21
 886. #466 Boot\ Failure\r MS 3.30
 887. >>>>>468 search/18 \0
 888. #IO.SYS,IBMBIO.COM
 889. >>>>>>&0 string x \b %-.2s
 890. >>>>>>>&-20 ubyte&0xDF >0
 891. >>>>>>>>&-1 string x \b%-.4s
 892. >>>>>>>>>&-16 ubyte&0xDF >0
 893. >>>>>>>>>>&-1 string x \b%-.2s
 894. >>>>>>&8 ubyte&0xDF >0 \b.
 895. >>>>>>>&-1 string x \b%-.3s
 896. #MSDOS.SYS,IBMDOS.COM
 897. >>>>>>&11 ubyte&0xDF >0 \b+
 898. >>>>>>>&-1 string x \b%-.5s
 899. >>>>>>>>&-6 ubyte&0xDF >0
 900. >>>>>>>>>&-1 string x \b%-.1s
 901. >>>>>>>>>>&-5 ubyte&0xDF >0
 902. >>>>>>>>>>>&-1 string x \b%-.2s
 903. >>>>>>>&7 ubyte&0xDF >0 \b.
 904. >>>>>>>>&-1 string x \b%-.3s
 905. >441 string Cannot\ load\ from\ harddisk.\n\r
 906. >>469 string Insert\ Systemdisk\040
 907. >>>487 string and\ press\ any\ key.\n\r \b, MS (2.11) DOS bootloader
 908. #>43 string \224R-LOADER\ \ SYS =label
 909. >54 string SYS
 910. >>324 string VASKK
 911. >>>495 string NEWLDR\0 \b, DR-DOS Bootloader (LOADER.SYS)
 912. #
 913. >98 string Press\ a\ key\ to\ retry\0\r
 914. >>120 string Cannot\ find\ file\ \0\r
 915. >>>139 string Disk\ read\ error\0\r
 916. >>>>156 string Loading\ ...\0 \b, DR-DOS (3.41) Bootloader
 917. #DRBIOS.SYS
 918. >>>>>44 ubyte&0xDF >0
 919. >>>>>>44 string x \b %-.6s
 920. >>>>>>>50 ubyte&0xDF >0
 921. >>>>>>>>50 string x \b%-.2s
 922. >>>>>>52 ubyte&0xDF >0
 923. >>>>>>>52 string x \b.%-.3s
 924. #
 925. >70 string IBMBIO\ \ COM
 926. >>472 string Cannot\ load\ DOS!\040
 927. >>>489 string Any\ key\ to\ retry \b, DR-DOS Bootloader
 928. >>471 string Cannot\ load\ DOS\040
 929. >>487 string press\ key\ to\ retry \b, Open-DOS Bootloader
 930. #??
 931. >444 string KERNEL\ \ SYS
 932. >>314 string BOOT\ error! \b, FREE-DOS Bootloader
 933. >499 string KERNEL\ \ SYS
 934. >>305 string BOOT\ err!\0 \b, Free-DOS Bootloader
 935. >449 string KERNEL\ \ SYS
 936. >>319 string BOOT\ error! \b, FREE-DOS 0.5 Bootloader
 937. #
 938. >449 string Loading\ FreeDOS
 939. >>0x1AF ulelong >0 \b, FREE-DOS 0.95,1.0 Bootloader
 940. >>>497 ubyte&0xDF >0
 941. >>>>497 string x \b %-.6s
 942. >>>>>503 ubyte&0xDF >0
 943. >>>>>>503 string x \b%-.1s
 944. >>>>>>>504 ubyte&0xDF >0
 945. >>>>>>>>504 string x \b%-.1s
 946. >>>>505 ubyte&0xDF >0
 947. >>>>>505 string x \b.%-.3s
 948. #
 949. >331 string Error!.0 \b, FREE-DOS 1.0 bootloader
 950. #
 951. >125 string Loading\ FreeDOS...\r
 952. >>311 string BOOT\ error!\r \b, FREE-DOS bootloader
 953. >>>441 ubyte&0xDF >0
 954. >>>>441 string x \b %-.6s
 955. >>>>>447 ubyte&0xDF >0
 956. >>>>>>447 string x \b%-.1s
 957. >>>>>>>448 ubyte&0xDF >0
 958. >>>>>>>>448 string x \b%-.1s
 959. >>>>449 ubyte&0xDF >0
 960. >>>>>449 string x \b.%-.3s
 961. >124 string FreeDOS\0
 962. >>331 string \ err\0 \b, FREE-DOS BETa 0.9 Bootloader
 963. # DOS names like KERNEL.SYS,KERNEL16.SYS,KERNEL32.SYS,METAKERN.SYS are 8 right space padded bytes+3 bytes
 964. >>>497 ubyte&0xDF >0
 965. >>>>497 string x \b %-.6s
 966. >>>>>503 ubyte&0xDF >0
 967. >>>>>>503 string x \b%-.1s
 968. >>>>>>>504 ubyte&0xDF >0
 969. >>>>>>>>504 string x \b%-.1s
 970. >>>>505 ubyte&0xDF >0
 971. >>>>>505 string x \b.%-.3s
 972. >>333 string \ err\0 \b, FREE-DOS BEta 0.9 Bootloader
 973. >>>497 ubyte&0xDF >0
 974. >>>>497 string x \b %-.6s
 975. >>>>>503 ubyte&0xDF >0
 976. >>>>>>503 string x \b%-.1s
 977. >>>>>>>504 ubyte&0xDF >0
 978. >>>>>>>>504 string x \b%-.1s
 979. >>>>505 ubyte&0xDF >0
 980. >>>>>505 string x \b.%-.3s
 981. >>334 string \ err\0 \b, FREE-DOS Beta 0.9 Bootloader
 982. >>>497 ubyte&0xDF >0
 983. >>>>497 string x \b %-.6s
 984. >>>>>503 ubyte&0xDF >0
 985. >>>>>>503 string x \b%-.1s
 986. >>>>>>>504 ubyte&0xDF >0
 987. >>>>>>>>504 string x \b%-.1s
 988. >>>>505 ubyte&0xDF >0
 989. >>>>>505 string x \b.%-.3s
 990. >336 string Error!\040
 991. >>343 string Hit\ a\ key\ to\ reboot. \b, FREE-DOS Beta 0.9sr1 Bootloader
 992. >>>497 ubyte&0xDF >0
 993. >>>>497 string x \b %-.6s
 994. >>>>>503 ubyte&0xDF >0
 995. >>>>>>503 string x \b%-.1s
 996. >>>>>>>504 ubyte&0xDF >0
 997. >>>>>>>>504 string x \b%-.1s
 998. >>>>505 ubyte&0xDF >0
 999. >>>>>505 string x \b.%-.3s
 1000. # added by Joerg Jenderek
 1001. # https://www.visopsys.org/
 1002. # https://partitionlogic.org.uk/
 1003. # OEM-ID=Visopsys
 1004. >478 ulelong 0
 1005. >>(1.b+326) string I/O\ Error\ reading\040
 1006. >>>(1.b+344) string Visopsys\ loader\r
 1007. >>>>(1.b+361) string Press\ any\ key\ to\ continue.\r \b, Visopsys loader
 1008. # http://alexfru.chat.ru/epm.html#bootprog
 1009. >494 ubyte >0x4D
 1010. >>495 string >E
 1011. >>>495 string <S
 1012. #OEM-ID is not reliable
 1013. >>>>3 string BootProg
 1014. # It just looks for a program file name at the root directory
 1015. # and loads corresponding file with following execution.
 1016. # DOS names like STARTUP.BIN,STARTUPC.COM,STARTUPE.EXE are 8 right space padded bytes+3 bytes
 1017. >>>>499 ubyte&0xDF >0 \b, COM/EXE Bootloader
 1018. >>>>>499 use DOS-filename
 1019. #If the boot sector fails to read any other sector,
 1020. #it prints a very short message ("RE") to the screen and hangs the computer.
 1021. #If the boot sector fails to find needed program in the root directory,
 1022. #it also hangs with another message ("NF").
 1023. >>>>>492 string RENF \b, FAT (12 bit)
 1024. >>>>>495 string RENF \b, FAT (16 bit)
 1025. #If the boot sector fails to read any other sector,
 1026. #it prints a very short message ("RE") to the screen and hangs the computer.
 1027. # x86 bootloader end
 1028. # added by Joerg Jenderek at Feb 2013 according to https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/MSWIN41.htm#FSINFO
 1029. # and https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FS_Information_Sector
 1030. >0 string RRaA
 1031. >>0x1E4 string rrAa \b, FSInfosector
 1032. #>>0x1FC uleshort =0 SHOULD BE ZERO
 1033. >>>0x1E8 ulelong <0xffffffff \b, %u free clusters
 1034. >>>0x1EC ulelong <0xffffffff \b, last allocated cluster %u
 1035. # updated by Joerg Jenderek at Sep 2007
 1036. >3 ubyte 0
 1037. #no active flag
 1038. >>446 ubyte 0
 1039. # partition 1 not empty
 1040. >>>450 ubyte >0
 1041. # partitions 3,4 empty
 1042. >>>>482 ubyte 0
 1043. >>>>>498 ubyte 0
 1044. # partition 2 ID=0,5,15
 1045. >>>>>>466 ubyte <0x10
 1046. >>>>>>>466 ubyte 0x05 \b, extended partition table
 1047. >>>>>>>466 ubyte 0x0F \b, extended partition table (LBA)
 1048. >>>>>>>466 ubyte 0x0 \b, extended partition table (last)
 1049. # DOS x86 sector separated and moved from "DOS/MBR boot sector" by Joerg Jenderek at May 2011
 1050. >0x200 lelong 0x82564557 \b, BSD disklabel
 1051. # by Joerg Jenderek at Apr 2013
 1052. # Print the DOS filenames from directory entry form with 8 right space padded bytes + 3 bytes for extension
 1053. # like IO.SYS. MSDOS.SYS , KERNEL.SYS , DRBIO.SYS
 1054. 0 name DOS-filename
 1055. # space=0x20 (00100000b) means empty
 1056. >0 ubyte&0xDF >0
 1057. >>0 ubyte x \b%c
 1058. >>>1 ubyte&0xDF >0
 1059. >>>>1 ubyte x \b%c
 1060. >>>>>2 ubyte&0xDF >0
 1061. >>>>>>2 ubyte x \b%c
 1062. >>>>>>>3 ubyte&0xDF >0
 1063. >>>>>>>>3 ubyte x \b%c
 1064. >>>>>>>>>4 ubyte&0xDF >0
 1065. >>>>>>>>>>4 ubyte x \b%c
 1066. >>>>>>>>>>>5 ubyte&0xDF >0
 1067. >>>>>>>>>>>>5 ubyte x \b%c
 1068. >>>>>>>>>>>>>6 ubyte&0xDF >0
 1069. >>>>>>>>>>>>>>6 ubyte x \b%c
 1070. >>>>>>>>>>>>>>>7 ubyte&0xDF >0
 1071. >>>>>>>>>>>>>>>>7 ubyte x \b%c
 1072. # DOS filename extension
 1073. >>8 ubyte&0xDF >0 \b.
 1074. >>>8 ubyte x \b%c
 1075. >>>>9 ubyte&0xDF >0
 1076. >>>>>9 ubyte x \b%c
 1077. >>>>>>10 ubyte&0xDF >0
 1078. >>>>>>>10 ubyte x \b%c
 1079. # Print 2 following DOS filenames from directory entry form
 1080. # like IO.SYS+MSDOS.SYS or ibmbio.com+ibmdos.com
 1081. 0 name 2xDOS-filename
 1082. # display 1 space
 1083. >0 ubyte x \b
 1084. >0 use DOS-filename
 1085. >11 ubyte x \b+
 1086. >11 use DOS-filename
 1087. # https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record#PTE
 1088. # display standard partition table
 1089. 0 name partition-table
 1090. #>0 ubyte x PARTITION-TABLE
 1091. # test and display 1st til 4th partition table entry
 1092. >0 use partition-entry-test
 1093. >16 use partition-entry-test
 1094. >32 use partition-entry-test
 1095. >48 use partition-entry-test
 1096. # test for entry of partition table
 1097. 0 name partition-entry-test
 1098. # partition type ID > 0
 1099. >4 ubyte >0
 1100. # active flag 0
 1101. >>0 ubyte 0
 1102. >>>0 use partition-entry
 1103. # active flag 0x80, 0x81, ...
 1104. >>0 ubyte >0x7F
 1105. >>>0 use partition-entry
 1106. # Print entry of partition table
 1107. 0 name partition-entry
 1108. # partition type ID > 0
 1109. >4 ubyte >0 \b; partition
 1110. >>64 leshort 0xAA55 1
 1111. >>48 leshort 0xAA55 2
 1112. >>32 leshort 0xAA55 3
 1113. >>16 leshort 0xAA55 4
 1114. >>4 ubyte x : ID=%#x
 1115. >>0 ubyte&0x80 0x80 \b, active
 1116. >>0 ubyte >0x80 %#x
 1117. >>1 ubyte x \b, start-CHS (
 1118. >>1 use partition-chs
 1119. >>5 ubyte x \b), end-CHS (
 1120. >>5 use partition-chs
 1121. >>8 ulelong x \b), startsector %u
 1122. >>12 ulelong x \b, %u sectors
 1123. # Print cylinder,head,sector (CHS) of partition entry
 1124. 0 name partition-chs
 1125. # cylinder
 1126. >1 ubyte x \b0x
 1127. >1 ubyte&0xC0 0x40 \b1
 1128. >1 ubyte&0xC0 0x80 \b2
 1129. >1 ubyte&0xC0 0xC0 \b3
 1130. >2 ubyte x \b%x
 1131. # head
 1132. >0 ubyte x \b,%u
 1133. # sector
 1134. >1 ubyte&0x3F x \b,%u
 1135. # FATX
 1136. 0 string FATX FATX filesystem data
 1137. # romfs filesystems - Juan Cespedes <cespedes@debian.org>
 1138. 0 string -rom1fs- romfs filesystem, version 1
 1139. >8 belong x %d bytes,
 1140. >16 string x named %s.
 1141. # netboot image - Juan Cespedes <cespedes@debian.org>
 1142. 0 lelong 0x1b031336L Netboot image,
 1143. >4 lelong&0xFFFFFF00 0
 1144. >>4 lelong&0x100 0x000 mode 2
 1145. >>4 lelong&0x100 0x100 mode 3
 1146. >4 lelong&0xFFFFFF00 !0 unknown mode
 1147. 0x18b string OS/2 OS/2 Boot Manager
 1148. # updated by Joerg Jenderek at Oct 2008 and Sep 2012
 1149. # https://syslinux.zytor.com/iso.php
 1150. # tested with versions 1.47,1.48,1.49,1.50,1.62,1.76,2.00,2.10;3.00,3.11,3.31,;3.70,3.71,3.73,3.75,3.80,3.82,3.84,3.86,4.01,4.03 and 4.05
 1151. # assembler instructions: cli;jmp 0:7Cyy (yy=0x40,0x5e,0x6c,0x6e,0x77);nop;nop
 1152. 0 ulequad&0x909000007cc0eafa 0x909000007c40eafa
 1153. >631 search/689 ISOLINUX\ isolinux Loader
 1154. >>&0 string x (version %-4.4s)
 1155. # https://syslinux.zytor.com/pxe.php
 1156. # assembler instructions: jmp 7C05
 1157. 0 ulelong 0x007c05ea pxelinux loader (version 2.13 or older)
 1158. # assembler instructions: pushfd;pushad
 1159. 0 ulelong 0x60669c66 pxelinux loader
 1160. # assembler instructions: jmp 05
 1161. 0 ulelong 0xc00005ea pxelinux loader (version 3.70 or newer)
 1162. # https://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/SYSLINUX
 1163. 0 string LDLINUX\ SYS\ SYSLINUX loader
 1164. >12 string x (older version %-4.4s)
 1165. 0 string \r\nSYSLINUX\ SYSLINUX loader
 1166. >11 string x (version %-4.4s)
 1167. # syslinux updated and separated from "DOS/MBR boot sector" by Joerg Jenderek at Sep 2012
 1168. # assembler instructions: jmp yy (yy=0x3c,0x58);nop;"SYSLINUX"
 1169. 0 ulelong&0x80909bEB 0x009018EB
 1170. # OEM-ID not always "SYSLINUX"
 1171. >434 search/47 Boot\ failed
 1172. # followed by \r\n\0 or :\
 1173. >>482 search/132 \0LDLINUX\ SYS Syslinux bootloader (version 2.13 or older)
 1174. >>1 ubyte 0x58 Syslinux bootloader (version 3.0-3.9)
 1175. >459 search/30 Boot\ error\r\n\0
 1176. >>1 ubyte 0x58 Syslinux bootloader (version 3.10 or newer)
 1177. # SYSLINUX MBR updated and separated from "DOS/MBR boot sector" by Joerg Jenderek at Sep 2012
 1178. # assembler instructions: mov di,0600h;mov cx,0100h
 1179. 16 search/4 \xbf\x00\x06\xb9\x00\x01
 1180. # to display SYSLINUX MBR (36) before old DOS/MBR boot sector one with partition table (strength=50+21)
 1181. !:strength +36
 1182. >94 search/249 Missing\ operating\ system
 1183. # followed by \r for versions older 3.35 , .\r for versions newer 3.52 and point for other
 1184. # skip Ranish MBR
 1185. >>408 search/4 HD1/\0
 1186. >>408 default x
 1187. >>>250 search/118 \0Operating\ system\ load SYSLINUX MBR
 1188. # followed by "ing " or space
 1189. >>>>292 search/98 error
 1190. >>>>>&0 string \r (version 3.35 or older)
 1191. >>>>>&0 string .\r (version 3.52 or newer)
 1192. >>>>>&0 default x (version 3.36-3.51 )
 1193. >368 search/106 \0Disk\ error\ on\ boot\r\n SYSLINUX GPT-MBR
 1194. >>156 search/10 \0Boot\ partition\ not\ found\r\n
 1195. >>>270 search/10 \0OS\ not\ bootable\r\n (version 3.86 or older)
 1196. >>174 search/10 \0Missing\ OS\r\n
 1197. >>>189 search/10 \0Multiple\ active\ partitions\r\n (version 4.00 or newer)
 1198. # SYSLINUX END
 1199. # NetBSD mbr variants (master-boot-code version 1.22) added by Joerg Jenderek at Nov 2012
 1200. # assembler instructions: xor ax,ax;mov ax,ss;mov sp,0x7c00;mov ax,
 1201. 0 ubequad 0x31c08ed0bc007c8e
 1202. # mbr_bootsel magic before partition table not reliable with small ipl fragments
 1203. #>444 uleshort 0xb5e1
 1204. >0004 uleshort x
 1205. # ERRorTeXT
 1206. >>181 search/166 Error\ \0\r\n NetBSD mbr
 1207. # NT Drive Serial Number https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/Win2kmbr.htm#DS
 1208. >>>0x1B8 ubelong >0 \b,Serial %#-.8x
 1209. # BOOTSEL definitions contains assembler instructions: int 0x13;pop dx;push dx;push dx
 1210. >>>0xbb search/71 \xcd\x13\x5a\x52\x52 \b,bootselector
 1211. # BOOT_EXTENDED definitions contains assembler instructions:
 1212. # xchg ecx,edx;addl ecx,edx;movw lba_info,si;movb 0x42,ah;pop dx;push dx;int 0x13
 1213. >>>0x96 search/1 \x66\x87\xca\x66\x01\xca\x66\x89\x16\x3a\x07\xbe\x32\x07\xb4\x42\x5a\x52\xcd\x13 \b,boot extended
 1214. # COM_PORT_VAL definitions contains assembler instructions: outb al,dx;add 5,dl;inb %dx;test 0x40,al
 1215. >>>0x130 search/55 \xee\x80\xc2\x05\xec\xa8\x40 \b,serial IO
 1216. # not TERSE_ERROR
 1217. >>>196 search/106 No\ active\ partition\0
 1218. >>>>&0 string Disk\ read\ error\0
 1219. >>>>>&0 string No\ operating\ system\0 \b,verbose
 1220. # not NO_CHS definitions contains assembler instructions: pop dx;push dx;movb $8,ah;int0x13
 1221. >>>0x7d search/7 \x5a\x52\xb4\x08\xcd\x13 \b,CHS
 1222. # not NO_LBA_CHECK definitions contains assembler instructions: movw 0x55aa,bx;movb 0x41,ah;pop dx;push dx;int 0x13
 1223. >>>0xa4 search/84 \xbb\xaa\x55\xb4\x41\x5a\x52\xcd\x13 \b,LBA-check
 1224. # assembler instructions: movw nametab,bx
 1225. >>>0x26 search/21 \xBB\x94\x07
 1226. # not NO_BANNER definitions contains assembler instructions: mov banner,si;call message_crlf
 1227. >>>>&-9 ubequad&0xBE00f0E800febb94 0xBE0000E80000bb94
 1228. >>>>>181 search/166 Error\ \0
 1229. # "a: disk" , "Fn: diskn" or "NetBSD MBR boot"
 1230. >>>>>>&3 string x \b,"%s"
 1231. >>>446 use partition-table
 1232. # Andrea Mazzoleni AdvanceCD mbr loader of http://advancemame.sourceforge.net/boot-readme.html
 1233. # added by Joerg Jenderek at Nov 2012 for versions 1.3 - 1.4
 1234. # assembler instructions: jmp short 0x58;nop;ASCII
 1235. 0 ubequad&0xeb58908000000000 0xeb58900000000000
 1236. # assembler instructions: cli;xor ax,ax;mov ds,ax;mov es,ax;mov ss,
 1237. >(1.b+2) ubequad 0xfa31c08ed88ec08e
 1238. # Error messages at end of code
 1239. >>376 string No\ operating\ system\r\n\0
 1240. >>>398 string Disk\ error\r\n\0FDD\0HDD\0
 1241. >>>>419 string \ EBIOS\r\n\0 AdvanceMAME mbr
 1242. # Neil Turton mbr loader variant of https://www.chiark.greenend.org.uk/~neilt/mbr/
 1243. # added by Joerg Jenderek at Mar 2011 for versions 1.0.0 - 1.1.11
 1244. # for 1st version assembler instructions: cld;xor ax,ax;mov DS,ax;MOV ES,AX;mov SI,
 1245. # or cld;xor ax,ax;mov SS,ax;XOR SP,SP;mov DS,
 1246. 0 ulequad&0xcE1b40D48EC031FC 0x8E0000D08EC031FC
 1247. # pointer to the data starting with Neil Turton signature string
 1248. >(0x1BC.s) string NDTmbr
 1249. >>&-14 string 1234F\0 Turton mbr (
 1250. # parameters also viewed by install-mbr --list
 1251. >>>(0x1BC.s+7) ubyte x \b%u<=
 1252. >>>(0x1BC.s+9) ubyte x \bVersion<=%u
 1253. #>>>(0x1BC.s+8) ubyte x asm_flag_%x
 1254. >>>(0x1BC.s+8) ubyte&1 1 \b,Y2K-Fix
 1255. # variant used by testdisk of https://www.cgsecurity.org/wiki/Menu_MBRCode
 1256. >>>(0x1BC.s+8) ubyte&2 2 \b,TestDisk
 1257. #0x1~1,..,0x8~4,0x10~F,0x80~A enabled
 1258. #>>>(0x1BC.s+10) ubyte x \b,flags %#x
 1259. #0x0~1,0x1~2,...,0x3~4,0x4~F,0x7~D default boot
 1260. #>>>(0x1BC.s+11) ubyte x \b,cfg_def %#x
 1261. # for older versions
 1262. >>>(0x1BC.s+9) ubyte <2
 1263. #>>>>(0x1BC.s+12) ubyte 18 \b,%hhu/18 seconds
 1264. >>>>(0x1BC.s+12) ubyte !18 \b,%u/18 seconds
 1265. # floppy A: or B:
 1266. >>>>(0x1BC.s+13) ubyte <2 \b,floppy %#x
 1267. >>>>(0x1BC.s+13) ubyte >1
 1268. # 1st hard disc
 1269. #>>>>>(0x1BC.s+13) ubyte 0x80 \b,drive %#x
 1270. # not 1st hard disc
 1271. >>>>>(0x1BC.s+13) ubyte !0x80 \b,drive %#x
 1272. # for version >= 2 maximal timeout can be 65534
 1273. >>>(0x1BC.s+9) ubyte >1
 1274. #>>>>(0x1BC.s+12) uleshort 18 \b,%u/18 seconds
 1275. >>>>(0x1BC.s+12) uleshort !18 \b,%u/18 seconds
 1276. # floppy A: or B:
 1277. >>>>(0x1BC.s+14) ubyte <2 \b,floppy %#x
 1278. >>>>(0x1BC.s+14) ubyte >1
 1279. # 1st hard disc
 1280. #>>>>>(0x1BC.s+14) ubyte 0x80 \b,drive %#x
 1281. # not 1st hard disc
 1282. >>>>>(0x1BC.s+14) ubyte !0x80 \b,drive %#x
 1283. >>>0 ubyte x \b)
 1284. # added by Joerg Jenderek
 1285. # In the second sector (+0x200) are variables according to grub-0.97/stage2/asm.S or
 1286. # grub-1.94/kern/i386/pc/startup.S
 1287. # https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Embedded-data
 1288. # usual values are marked with comments to get only information of strange GRUB loaders
 1289. 0x200 uleshort 0x70EA
 1290. # found only version 3.{1,2}
 1291. >0x206 ubeshort >0x0300
 1292. # GRUB version (0.5.)95,0.93,0.94,0.96,0.97 > "00"
 1293. >>0x212 ubyte >0x29
 1294. >>>0x213 ubyte >0x29
 1295. # not iso9660_stage1_5
 1296. #>>>0 ulelong&0x00BE5652 0x00BE5652
 1297. >>>>0x213 ubyte >0x29 GRand Unified Bootloader
 1298. # config_file for stage1_5 is 0xffffffff + default "/boot/grub/stage2"
 1299. >>>>0x217 ubyte 0xFF stage1_5
 1300. >>>>0x217 ubyte <0xFF stage2
 1301. >>>>0x206 ubyte x \b version %u
 1302. >>>>0x207 ubyte x \b.%u
 1303. # module_size for 1.94
 1304. >>>>0x208 ulelong <0xffffff \b, installed partition %u
 1305. #>>>>0x208 ulelong =0xffffff \b, %lu (default)
 1306. >>>>0x208 ulelong >0xffffff \b, installed partition %u
 1307. # GRUB 0.5.95 unofficial
 1308. >>>>0x20C ulelong&0x2E300000 0x2E300000
 1309. # 0=stage2 1=ffs 2=e2fs 3=fat 4=minix 5=reiserfs
 1310. >>>>>0x20C ubyte x \b, identifier %#x
 1311. #>>>>>0x20D ubyte =0 \b, LBA flag %#x (default)
 1312. >>>>>0x20D ubyte >0 \b, LBA flag %#x
 1313. # GRUB version as string
 1314. >>>>>0x20E string >\0 \b, GRUB version %-s
 1315. # for stage1_5 is 0xffffffff + config_file "/boot/grub/stage2" default
 1316. >>>>>>0x215 ulong 0xffffffff
 1317. >>>>>>>0x219 string >\0 \b, configuration file %-s
 1318. >>>>>>0x215 ulong !0xffffffff
 1319. >>>>>>>0x215 string >\0 \b, configuration file %-s
 1320. # newer GRUB versions
 1321. >>>>0x20C ulelong&0x2E300000 !0x2E300000
 1322. ##>>>>>0x20C ulelong =0 \b, saved entry %d (usual)
 1323. >>>>>0x20C ulelong >0 \b, saved entry %d
 1324. # for 1.94 contains kernel image size
 1325. # for 0.93,0.94,0.96,0.97
 1326. # 0=stage2 1=ffs 2=e2fs 3=fat 4=minix 5=reiserfs 6=vstafs 7=jfs 8=xfs 9=iso9660 a=ufs2
 1327. >>>>>0x210 ubyte x \b, identifier %#x
 1328. # The flag for LBA forcing is in most cases 0
 1329. #>>>>>0x211 ubyte =0 \b, LBA flag %#x (default)
 1330. >>>>>0x211 ubyte >0 \b, LBA flag %#x
 1331. # GRUB version as string
 1332. >>>>>0x212 string >\0 \b, GRUB version %-s
 1333. # for stage1_5 is 0xffffffff + config_file "/boot/grub/stage2" default
 1334. >>>>>0x217 ulong 0xffffffff
 1335. >>>>>>0x21b string >\0 \b, configuration file %-s
 1336. >>>>>0x217 ulong !0xffffffff
 1337. >>>>>>0x217 string >\0 \b, configuration file %-s
 1338. # DOS x86 sector updated and separated from "DOS/MBR boot sector" by Joerg Jenderek at May 2011
 1339. # JuMP short bootcodeoffset NOP assembler instructions will usually be EB xx 90
 1340. # over BIOS parameter block (BPB)
 1341. # https://thestarman.pcministry.com/asm/2bytejumps.htm#FWD
 1342. # older drives may use Near JuMP instruction E9 xx xx
 1343. # minimal short forward jump found 0x29 for bootloaders or 0x0
 1344. # maximal short forward jump is 0x7f
 1345. # OEM-ID is empty or contain readable bytes
 1346. 0 ulelong&0x804000E9 0x000000E9
 1347. !:strength +60
 1348. # mtools-3.9.8/msdos.h
 1349. # usual values are marked with comments to get only information of strange FAT systems
 1350. # valid sectorsize must be a power of 2 from 32 to 32768
 1351. >11 uleshort&0x001f 0
 1352. >>11 uleshort <32769
 1353. >>>11 uleshort >31
 1354. >>>>21 ubyte&0xf0 0xF0
 1355. >>>>>0 ubyte 0xEB DOS/MBR boot sector
 1356. >>>>>>1 ubyte x \b, code offset %#x+2
 1357. >>>>>0 ubyte 0xE9
 1358. >>>>>>1 uleshort x \b, code offset %#x+3
 1359. >>>>>3 string >\0 \b, OEM-ID "%-.8s"
 1360. #http://mirror.href.com/thestarman/asm/debug/debug2.htm#IHC
 1361. >>>>>>8 string IHC \b cached by Windows 9M
 1362. >>>>>11 uleshort >512 \b, Bytes/sector %u
 1363. #>>>>>11 uleshort =512 \b, Bytes/sector %u=512 (usual)
 1364. >>>>>11 uleshort <512 \b, Bytes/sector %u
 1365. >>>>>13 ubyte >1 \b, sectors/cluster %u
 1366. #>>>>>13 ubyte =1 \b, sectors/cluster %u (usual on Floppies)
 1367. # for lazy FAT32 implementation like Transcend digital photo frame PF830
 1368. >>>>>82 string/c fat32
 1369. >>>>>>14 uleshort !32 \b, reserved sectors %u
 1370. #>>>>>>14 uleshort =32 \b, reserved sectors %u (usual Fat32)
 1371. >>>>>82 string/c !fat32
 1372. >>>>>>14 uleshort >1 \b, reserved sectors %u
 1373. #>>>>>>14 uleshort =1 \b, reserved sectors %u (usual FAT12,FAT16)
 1374. #>>>>>>14 uleshort 0 \b, reserved sectors %u (usual NTFS)
 1375. >>>>>16 ubyte >2 \b, FATs %u
 1376. #>>>>>16 ubyte =2 \b, FATs %u (usual)
 1377. >>>>>16 ubyte =1 \b, FAT %u
 1378. >>>>>16 ubyte >0
 1379. >>>>>17 uleshort >0 \b, root entries %u
 1380. #>>>>>17 uleshort =0 \b, root entries %hu=0 (usual Fat32)
 1381. >>>>>19 uleshort >0 \b, sectors %u (volumes <=32 MB)
 1382. #>>>>>19 uleshort =0 \b, sectors %hu=0 (usual Fat32)
 1383. >>>>>21 ubyte >0xF0 \b, Media descriptor %#x
 1384. #>>>>>21 ubyte =0xF0 \b, Media descriptor %#x (usual floppy)
 1385. >>>>>21 ubyte <0xF0 \b, Media descriptor %#x
 1386. >>>>>22 uleshort >0 \b, sectors/FAT %u
 1387. #>>>>>22 uleshort =0 \b, sectors/FAT %hu=0 (usual Fat32)
 1388. >>>>>24 uleshort x \b, sectors/track %u
 1389. >>>>>26 ubyte >2 \b, heads %u
 1390. #>>>>>26 ubyte =2 \b, heads %u (usual floppy)
 1391. >>>>>26 ubyte =1 \b, heads %u
 1392. # valid only for sector sizes with more then 32 Bytes
 1393. >>>>>11 uleshort >32
 1394. # https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system#Extended_BIOS_Parameter_Block
 1395. # skip for values 2,2Ah,70h,73h,DFh
 1396. # and continue for extended boot signature values 0,28h,29h,80h
 1397. >>>>>>38 ubyte&0x56 =0
 1398. >>>>>>>28 ulelong >0 \b, hidden sectors %u
 1399. #>>>>>>>28 ulelong =0 \b, hidden sectors %u (usual floppy)
 1400. >>>>>>>32 ulelong >0 \b, sectors %u (volumes > 32 MB)
 1401. #>>>>>>>32 ulelong =0 \b, sectors %u (volumes > 32 MB)
 1402. # FAT<32 bit specific
 1403. >>>>>>>82 string/c !fat32
 1404. #>>>>>>>>36 ubyte 0x80 \b, physical drive %#x=0x80 (usual harddisk)
 1405. #>>>>>>>>36 ubyte 0 \b, physical drive %#x=0 (usual floppy)
 1406. >>>>>>>>36 ubyte !0x80
 1407. >>>>>>>>>36 ubyte !0 \b, physical drive %#x
 1408. # VGA-copy CRC or
 1409. # in Windows NT bit 0 is a dirty flag to request chkdsk at boot time. bit 1 requests surface scan too
 1410. >>>>>>>>37 ubyte >0 \b, reserved %#x
 1411. #>>>>>>>>37 ubyte =0 \b, reserved %#x
 1412. # extended boot signature value is 0x80 for NTFS, 0x28 or 0x29 for others
 1413. >>>>>>>>38 ubyte !0x29 \b, dos < 4.0 BootSector (%#x)
 1414. >>>>>>>>38 ubyte&0xFE =0x28
 1415. >>>>>>>>>39 ulelong x \b, serial number %#x
 1416. >>>>>>>>38 ubyte =0x29
 1417. >>>>>>>>>43 string <NO\ NAME \b, label: "%11.11s"
 1418. >>>>>>>>>43 string >NO\ NAME \b, label: "%11.11s"
 1419. >>>>>>>>>43 string =NO\ NAME \b, unlabeled
 1420. # there exist some old floppies without word FAT at offset 54
 1421. # a word like "FATnm " is only a hint for a FAT size on nm-bits
 1422. # Normally the number of clusters is calculated by the values of BPP.
 1423. # if it is small enough FAT is 12 bit, if it is too big enough FAT is 32 bit,
 1424. # otherwise FAT is 16 bit.
 1425. # http://homepage.ntlworld.com/jonathan.deboynepollard/FGA/determining-fat-widths.html
 1426. >>>>>82 string/c !fat32
 1427. >>>>>>54 string FAT12 \b, FAT (12 bit)
 1428. >>>>>>54 string FAT16 \b, FAT (16 bit)
 1429. >>>>>>54 default x
 1430. # determinate FAT bit size by media descriptor
 1431. # small floppies implies FAT12
 1432. >>>>>>>21 ubyte <0xF0 \b, FAT (12 bit by descriptor)
 1433. # with media descriptor F0h floppy or maybe superfloppy with FAT16
 1434. >>>>>>>21 ubyte =0xF0
 1435. # superfloppy (many sectors) implies FAT16
 1436. >>>>>>>>32 ulelong >0xFFFF \b, FAT (16 bit by descriptor+sectors)
 1437. # no superfloppy with media descriptor F0h implies FAT12
 1438. >>>>>>>>32 default x \b, FAT (12 bit by descriptor+sectors)
 1439. # with media descriptor F8h floppy or hard disc with FAT12 or FAT16
 1440. >>>>>>>21 ubyte =0xF8
 1441. # 360 KiB with media descriptor F8h, 9 sectors per track ,single sided floppy implies FAT12
 1442. >>>>>>>>19 ubequad 0xd002f80300090001 \b, FAT (12 bit by descriptor+geometry)
 1443. # hard disc with FAT12 or FAT16
 1444. >>>>>>>>19 default x \b, FAT (1Y bit by descriptor)
 1445. # with media descriptor FAh floppy, RAM disc with FAT12 or FAT16 or Tandy hard disc
 1446. >>>>>>>21 ubyte =0xFA
 1447. # 320 KiB with media descriptor FAh, 8 sectors per track ,single sided floppy implies FAT12
 1448. >>>>>>>>19 ubequad 0x8002fa0200080001 \b, FAT (12 bit by descriptor+geometry)
 1449. # RAM disc with FAT12 or FAT16 or Tandy hard disc
 1450. >>>>>>>>19 default x \b, FAT (1Y bit by descriptor)
 1451. # others are floppy
 1452. >>>>>>>21 default x \b, FAT (12 bit by descriptor)
 1453. # FAT32 bit specific
 1454. >>>>>82 string/c fat32 \b, FAT (32 bit)
 1455. >>>>>>36 ulelong x \b, sectors/FAT %u
 1456. # https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc977221.aspx
 1457. >>>>>>40 uleshort >0 \b, extension flags %#x
 1458. #>>>>>>40 uleshort =0 \b, extension flags %hu
 1459. >>>>>>42 uleshort >0 \b, fsVersion %u
 1460. #>>>>>>42 uleshort =0 \b, fsVersion %u (usual)
 1461. >>>>>>44 ulelong >2 \b, rootdir cluster %u
 1462. #>>>>>>44 ulelong =2 \b, rootdir cluster %u
 1463. #>>>>>>44 ulelong =1 \b, rootdir cluster %u
 1464. >>>>>>48 uleshort >1 \b, infoSector %u
 1465. #>>>>>>48 uleshort =1 \b, infoSector %u (usual)
 1466. >>>>>>48 uleshort <1 \b, infoSector %u
 1467. # 0 or 0xFFFF instead of usual 6 means no backup sector
 1468. >>>>>>50 uleshort =0xFFFF \b, no Backup boot sector
 1469. >>>>>>50 uleshort =0 \b, no Backup boot sector
 1470. #>>>>>>50 uleshort =6 \b, Backup boot sector %u (usual)
 1471. >>>>>>50 default x
 1472. >>>>>>>50 uleshort x \b, Backup boot sector %u
 1473. # corrected by Joerg Jenderek at Feb 2011 according to https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/MSWIN41.htm#FSINFO
 1474. >>>>>>52 ulelong >0 \b, reserved1 %#x
 1475. >>>>>>56 ulelong >0 \b, reserved2 %#x
 1476. >>>>>>60 ulelong >0 \b, reserved3 %#x
 1477. # same structure as FAT1X
 1478. #>>>>>>64 ubyte =0x80 \b, physical drive %#x=80 (usual harddisk)
 1479. #>>>>>>64 ubyte =0 \b, physical drive %#x=0 (usual floppy)
 1480. >>>>>>64 ubyte !0x80
 1481. >>>>>>>64 ubyte >0 \b, physical drive %#x
 1482. # in Windows NT bit 0 is a dirty flag to request chkdsk at boot time. bit 1 requests surface scan too
 1483. >>>>>>65 ubyte >0 \b, reserved %#x
 1484. >>>>>>66 ubyte !0x29 \b, dos < 4.0 BootSector (%#x)
 1485. >>>>>>66 ubyte =0x29
 1486. >>>>>>>67 ulelong x \b, serial number %#x
 1487. >>>>>>>71 string <NO\ NAME \b, label: "%11.11s"
 1488. >>>>>>>71 string >NO\ NAME \b, label: "%11.11s"
 1489. >>>>>>>71 string =NO\ NAME \b, unlabeled
 1490. # additional tests for floppy image added by Joerg Jenderek
 1491. # no fixed disk
 1492. >>>>>21 ubyte !0xF8
 1493. # floppy media with 12 bit FAT
 1494. >>>>>>54 string !FAT16
 1495. # test for FAT after bootsector
 1496. >>>>>>>(11.s) ulelong&0x00ffffF0 0x00ffffF0 \b, followed by FAT
 1497. # floppy image
 1498. !:mime application/x-ima
 1499. # NTFS specific added by Joerg Jenderek at Mar 2011 according to https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/NTFSBR.htm
 1500. # and http://homepage.ntlworld.com/jonathan.deboynepollard/FGA/bios-parameter-block.html
 1501. # 0 FATs
 1502. >>>>>16 ubyte =0
 1503. # 0 root entries
 1504. >>>>>>17 uleshort =0
 1505. # 0 DOS sectors
 1506. >>>>>>>19 uleshort =0
 1507. # 0 sectors/FAT
 1508. # dos < 4.0 BootSector value found is 0x80
 1509. #38 ubyte =0x80 \b, dos < 4.0 BootSector (%#x)
 1510. >>>>>>>>22 uleshort =0 \b; NTFS
 1511. >>>>>>>>>24 uleshort >0 \b, sectors/track %u
 1512. >>>>>>>>>36 ulelong !0x800080 \b, physical drive %#x
 1513. >>>>>>>>>40 ulequad >0 \b, sectors %lld
 1514. >>>>>>>>>48 ulequad >0 \b, $MFT start cluster %lld
 1515. >>>>>>>>>56 ulequad >0 \b, $MFTMirror start cluster %lld
 1516. # Values 0 to 127 represent MFT record sizes of 0 to 127 clusters.
 1517. # Values 128 to 255 represent MFT record sizes of 2^(256-N) bytes.
 1518. >>>>>>>>>64 lelong <256
 1519. >>>>>>>>>>64 lelong <128 \b, clusters/RecordSegment %d
 1520. >>>>>>>>>>64 ubyte >127 \b, bytes/RecordSegment 2^(-1*%i)
 1521. # Values 0 to 127 represent index block sizes of 0 to 127 clusters.
 1522. # Values 128 to 255 represent index block sizes of 2^(256-N) byte
 1523. >>>>>>>>>68 ulelong <256
 1524. >>>>>>>>>>68 ulelong <128 \b, clusters/index block %d
 1525. #>>>>>>>>>>68 ulelong >127 \b, bytes/index block 2^(256-%d)
 1526. >>>>>>>>>>68 ubyte >127 \b, bytes/index block 2^(-1*%i)
 1527. >>>>>>>>>72 ulequad x \b, serial number 0%llx
 1528. >>>>>>>>>80 ulelong >0 \b, checksum %#x
 1529. #>>>>>>>>>80 ulelong =0 \b, checksum %#x=0 (usual)
 1530. # unicode loadername size jump
 1531. >>>>>>>>>(0x200.s*2) ubyte x
 1532. # in next sector loadername terminated by unicode CTRL-D and $
 1533. >>>>>>>>>>&0x1FF ulequad&0x0000FFffFFffFF00 0x0000002400040000 \b; contains
 1534. # if 2nd NTFS sectors is found then assume whole filesystem
 1535. #!:mime application/x-raw-disk-image
 1536. !:ext img/bin/ntfs
 1537. >>>>>>>>>>>0x200 use ntfs-sector2
 1538. # For 2nd NTFS sector added by Joerg Jenderek at Jan 2013, Mar 2019
 1539. # https://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/NTFSbrHexEd.htm
 1540. # unused assembler instructions short JMP y2;NOP;NOP
 1541. 0x056 ulelong&0xFFFF0FFF 0x909002EB NTFS
 1542. #!:mime application/octet-stream
 1543. !:ext bin
 1544. >0 use ntfs-sector2
 1545. # https://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk
 1546. # assembler instructions JMP C000;NOP
 1547. 0x056 ulelong 0x9000c0e9 NTFS
 1548. #!:mime application/octet-stream
 1549. !:ext bin
 1550. >0 use ntfs-sector2
 1551. # check for characteristics of second NTFS sector and then display loader name
 1552. 0 name ntfs-sector2
 1553. # number of utf16 characters of loadername
 1554. >0 uleshort <8
 1555. # unused assembler instructions JMP y2;NOP;NOP or JMP C000;NOP
 1556. >>0x056 ulelong&0xFF0000FD 0x900000E9
 1557. # loadernames are NTLDR,CMLDR,PELDR,$LDR$ or BOOTMGR
 1558. >>>0x002 lestring16 x bootstrap %-5.5s
 1559. # check for 7 character length of loader name like BOOTMGR
 1560. >>>0 uleshort 7
 1561. >>>>0x0c lestring16 x \b%-2.2s
 1562. ### DOS,NTFS boot sectors end
 1563. # ntfsclone-image is a special save format for NTFS volumes,
 1564. # created and restored by the ntfsclone program
 1565. 0 string \0ntfsclone-image ntfsclone image,
 1566. >0x10 byte x version %d.
 1567. >0x11 byte x \b%d,
 1568. >0x12 lelong x cluster size %d,
 1569. >0x16 lequad x device size %lld,
 1570. >0x1e lequad x %lld total clusters,
 1571. >0x26 lequad x %lld clusters in use
 1572. 0 name ffsv1
 1573. >8404 string x last mounted on %s,
 1574. #>9504 ledate x last checked at %s,
 1575. >8224 ledate x last written at %s,
 1576. >8401 byte x clean flag %d,
 1577. >8228 lelong x number of blocks %d,
 1578. >8232 lelong x number of data blocks %d,
 1579. >8236 lelong x number of cylinder groups %d,
 1580. >8240 lelong x block size %d,
 1581. >8244 lelong x fragment size %d,
 1582. >8252 lelong x minimum percentage of free blocks %d,
 1583. >8256 lelong x rotational delay %dms,
 1584. >8260 lelong x disk rotational speed %drps,
 1585. >8320 lelong 0 TIME optimization
 1586. >8320 lelong 1 SPACE optimization
 1587. 9564 lelong 0x00011954 Unix Fast File system [v1] (little-endian),
 1588. >0 use ffsv1
 1589. 9564 belong 0x00011954 Unix Fast File system [v1] (big-endian),
 1590. >7168 belong 0x4c41424c Apple UFS Volume
 1591. >>7186 string x named %s,
 1592. >>7176 belong x volume label version %d,
 1593. >>7180 bedate x created on %s,
 1594. >0 use \^ffsv1
 1595. 0 name ffsv2
 1596. >212 string x last mounted on %s,
 1597. >680 string >\0 volume name %s,
 1598. >1072 leqldate x last written at %s,
 1599. >209 byte x clean flag %d,
 1600. >210 byte x readonly flag %d,
 1601. >1080 lequad x number of blocks %lld,
 1602. >1088 lequad x number of data blocks %lld,
 1603. >44 lelong x number of cylinder groups %d,
 1604. >48 lelong x block size %d,
 1605. >52 lelong x fragment size %d,
 1606. >1196 lelong x average file size %d,
 1607. >1200 lelong x average number of files in dir %d,
 1608. >1104 lequad x pending blocks to free %lld,
 1609. >1112 lelong x pending inodes to free %d,
 1610. >712 lequad x system-wide uuid %0llx,
 1611. >60 lelong x minimum percentage of free blocks %d,
 1612. >128 lelong 0 TIME optimization
 1613. >128 lelong 1 SPACE optimization
 1614. 42332 lelong 0x19012038 Unix Fast File system [v2ea] (little-endian)
 1615. >40960 use ffsv2
 1616. 42332 lelong 0x19540119 Unix Fast File system [v2] (little-endian)
 1617. >40960 use ffsv2
 1618. 42332 belong 0x19012038 Unix Fast File system [v2ea] (little-endian)
 1619. >40960 use \^ffsv2
 1620. 42332 belong 0x19540119 Unix Fast File system [v2] (big-endian)
 1621. >40960 use \^ffsv2
 1622. 66908 lelong 0x19012038 Unix Fast File system [v2ea] (little-endian)
 1623. >65536 use ffsv2
 1624. 66908 lelong 0x19540119 Unix Fast File system [v2] (little-endian)
 1625. >65536 use ffsv2
 1626. 66908 belong 0x19012038 Unix Fast File system [v2ea] (little-endian)
 1627. >65536 use \^ffsv2
 1628. 66908 belong 0x19540119 Unix Fast File system [v2] (big-endian)
 1629. >65536 use \^ffsv2
 1630. 0 ulequad 0xc8414d4dc5523031 HAMMER filesystem (little-endian),
 1631. >0x90 lelong+1 x volume %d
 1632. >0x94 lelong x (of %d),
 1633. >0x50 string x name %s,
 1634. >0x98 ulelong x version %u,
 1635. >0xa0 ulelong x flags %#x
 1636. 0 ulequad 0x48414d3205172011 HAMMER2 filesystem (little-endian),
 1637. >0x3b byte x volume %d,
 1638. >0x28 ulequad/1073741824 x size %lluGB,
 1639. >0x30 ulelong x version %u,
 1640. >0x34 ulelong x flags %#x
 1641. # ext2/ext3 filesystems - Andreas Dilger <adilger@dilger.ca>
 1642. # ext4 filesystem - Eric Sandeen <sandeen@sandeen.net>
 1643. # volume label and UUID Russell Coker
 1644. # https://etbe.coker.com.au/2008/07/08/label-vs-uuid-vs-device/
 1645. 0x438 leshort 0xEF53 Linux
 1646. >0x44c lelong x rev %d
 1647. >0x43e leshort x \b.%d
 1648. # No journal? ext2
 1649. >0x45c lelong ^0x0000004 ext2 filesystem data
 1650. >>0x43a leshort ^0x0000001 (mounted or unclean)
 1651. # Has a journal? ext3 or ext4
 1652. >0x45c lelong &0x0000004
 1653. # and small INCOMPAT?
 1654. >>0x460 lelong <0x0000040
 1655. # and small RO_COMPAT?
 1656. >>>0x464 lelong <0x0000008 ext3 filesystem data
 1657. # else large RO_COMPAT?
 1658. >>>0x464 lelong >0x0000007 ext4 filesystem data
 1659. # else large INCOMPAT?
 1660. >>0x460 lelong >0x000003f ext4 filesystem data
 1661. >0x468 ubelong x \b, UUID=%08x
 1662. >0x46c ubeshort x \b-%04x
 1663. >0x46e ubeshort x \b-%04x
 1664. >0x470 ubeshort x \b-%04x
 1665. >0x472 ubelong x \b-%08x
 1666. >0x476 ubeshort x \b%04x
 1667. >0x478 string >0 \b, volume name "%s"
 1668. # General flags for any ext* fs
 1669. >0x460 lelong &0x0000004 (needs journal recovery)
 1670. >0x43a leshort &0x0000002 (errors)
 1671. # INCOMPAT flags
 1672. >0x460 lelong &0x0000001 (compressed)
 1673. #>0x460 lelong &0x0000002 (filetype)
 1674. #>0x460 lelong &0x0000010 (meta bg)
 1675. >0x460 lelong &0x0000040 (extents)
 1676. >0x460 lelong &0x0000080 (64bit)
 1677. #>0x460 lelong &0x0000100 (mmp)
 1678. #>0x460 lelong &0x0000200 (flex bg)
 1679. # RO_INCOMPAT flags
 1680. #>0x464 lelong &0x0000001 (sparse super)
 1681. >0x464 lelong &0x0000002 (large files)
 1682. >0x464 lelong &0x0000008 (huge files)
 1683. #>0x464 lelong &0x0000010 (gdt checksum)
 1684. #>0x464 lelong &0x0000020 (many subdirs)
 1685. #>0x463 lelong &0x0000040 (extra isize)
 1686. # f2fs filesystem - Tuomas Tynkkynen <tuomas.tynkkynen@iki.fi>
 1687. 0x400 lelong 0xF2F52010 F2FS filesystem
 1688. >0x46c ubelong x \b, UUID=%08x
 1689. >0x470 ubeshort x \b-%04x
 1690. >0x472 ubeshort x \b-%04x
 1691. >0x474 ubeshort x \b-%04x
 1692. >0x476 ubelong x \b-%08x
 1693. >0x47a ubeshort x \b%04x
 1694. >0x147c lestring16 x \b, volume name "%s"
 1695. # Minix filesystems - Juan Cespedes <cespedes@debian.org>
 1696. 0x410 leshort 0x137f
 1697. !:strength / 2
 1698. >0x402 beshort < 100
 1699. >0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V1, 14 char names, %d zones
 1700. >0x1e string minix \b, bootable
 1701. 0x410 beshort 0x137f
 1702. !:strength / 2
 1703. >0x402 beshort < 100
 1704. >0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V1 (big endian), %d zones
 1705. >0x1e string minix \b, bootable
 1706. 0x410 leshort 0x138f
 1707. !:strength / 2
 1708. >0x402 beshort < 100
 1709. >0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V1, 30 char names, %d zones
 1710. >0x1e string minix \b, bootable
 1711. 0x410 beshort 0x138f
 1712. !:strength / 2
 1713. >0x402 beshort < 100
 1714. >0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V1, 30 char names (big endian), %d zones
 1715. >0x1e string minix \b, bootable
 1716. # Weak Magic: this is $x
 1717. #0x410 leshort 0x2468
 1718. #>0x402 beshort < 100
 1719. #>>0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V2, 14 char names
 1720. #>0x1e string minix \b, bootable
 1721. #0x410 beshort 0x2468
 1722. #>0x402 beshort < 100
 1723. #>0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V2 (big endian)
 1724. #>0x1e string minix \b, bootable
 1725. #0x410 leshort 0x2478
 1726. #>0x402 beshort < 100
 1727. #>0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V2, 30 char names
 1728. #>0x1e string minix \b, bootable
 1729. #0x410 leshort 0x2478
 1730. #>0x402 beshort < 100
 1731. #>0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V2, 30 char names
 1732. #>0x1e string minix \b, bootable
 1733. #0x410 beshort 0x2478
 1734. #>0x402 beshort !0 Minix filesystem, V2, 30 char names (big endian)
 1735. #>0x1e string minix \b, bootable
 1736. # Weak Magic! this is MD
 1737. #0x418 leshort 0x4d5a
 1738. #>0x402 beshort <100
 1739. #>>0x402 beshort > -1 Minix filesystem, V3, 60 char names
 1740. # SGI disk labels - Nathan Scott <nathans@debian.org>
 1741. 0 belong 0x0BE5A941 SGI disk label (volume header)
 1742. # SGI XFS filesystem - Nathan Scott <nathans@debian.org>
 1743. 0 belong 0x58465342 SGI XFS filesystem data
 1744. >0x4 belong x (blksz %d,
 1745. >0x68 beshort x inosz %d,
 1746. >0x64 beshort ^0x2004 v1 dirs)
 1747. >0x64 beshort &0x2004 v2 dirs)
 1748. ############################################################################
 1749. # Minix-ST kernel floppy
 1750. 0x800 belong 0x46fc2700 Atari-ST Minix kernel image
 1751. # https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_parameter_block
 1752. # floppies with valid BPB and any instruction at beginning
 1753. >19 string \240\005\371\005\0\011\0\2\0 \b, 720k floppy
 1754. >19 string \320\002\370\005\0\011\0\1\0 \b, 360k floppy
 1755. ############################################################################
 1756. # Hmmm, is this a better way of detecting _standard_ floppy images ?
 1757. 19 string \320\002\360\003\0\011\0\1\0 DOS floppy 360k
 1758. >0x1FE leshort 0xAA55 \b, DOS/MBR hard disk boot sector
 1759. 19 string \240\005\371\003\0\011\0\2\0 DOS floppy 720k
 1760. >0x1FE leshort 0xAA55 \b, DOS/MBR hard disk boot sector
 1761. 19 string \100\013\360\011\0\022\0\2\0 DOS floppy 1440k
 1762. >0x1FE leshort 0xAA55 \b, DOS/MBR hard disk boot sector
 1763. 19 string \240\005\371\005\0\011\0\2\0 DOS floppy 720k, IBM
 1764. >0x1FE leshort 0xAA55 \b, DOS/MBR hard disk boot sector
 1765. 19 string \100\013\371\005\0\011\0\2\0 DOS floppy 1440k, mkdosfs
 1766. >0x1FE leshort 0xAA55 \b, DOS/MBR hard disk boot sector
 1767. 19 string \320\002\370\005\0\011\0\1\0 Atari-ST floppy 360k
 1768. 19 string \240\005\371\005\0\011\0\2\0 Atari-ST floppy 720k
 1769. # | | | | |
 1770. # | | | | heads
 1771. # | | | sectors/track
 1772. # | | sectors/FAT
 1773. # | media descriptor
 1774. # BPB: sectors
 1775. # Valid media descriptor bytes for MS-DOS:
 1776. #
 1777. # Byte Capacity Media Size and Type
 1778. # -------------------------------------------------
 1779. #
 1780. # F0 2.88 MB 3.5-inch, 2-sided, 36-sector
 1781. # F0 1.44 MB 3.5-inch, 2-sided, 18-sector
 1782. # F9 720K 3.5-inch, 2-sided, 9-sector
 1783. # F9 1.2 MB 5.25-inch, 2-sided, 15-sector
 1784. # FD 360K 5.25-inch, 2-sided, 9-sector
 1785. # FF 320K 5.25-inch, 2-sided, 8-sector
 1786. # FC 180K 5.25-inch, 1-sided, 9-sector
 1787. # FE 160K 5.25-inch, 1-sided, 8-sector
 1788. # FE 250K 8-inch, 1-sided, single-density
 1789. # FD 500K 8-inch, 2-sided, single-density
 1790. # FE 1.2 MB 8-inch, 2-sided, double-density
 1791. # F8 ----- Fixed disk
 1792. #
 1793. # FC xxxK Apricot 70x1x9 boot disk.
 1794. #
 1795. # Originally a bitmap:
 1796. # xxxxxxx0 Not two sided
 1797. # xxxxxxx1 Double sided
 1798. # xxxxxx0x Not 8 SPT
 1799. # xxxxxx1x 8 SPT
 1800. # xxxxx0xx Not Removable drive
 1801. # xxxxx1xx Removable drive
 1802. # 11111xxx Must be one.
 1803. #
 1804. # But now it's rather random:
 1805. # 111111xx Low density disk
 1806. # 00 SS, Not 8 SPT
 1807. # 01 DS, Not 8 SPT
 1808. # 10 SS, 8 SPT
 1809. # 11 DS, 8 SPT
 1810. #
 1811. # 11111001 Double density 3 1/2 floppy disk, high density 5 1/4
 1812. # 11110000 High density 3 1/2 floppy disk
 1813. # 11111000 Hard disk any format
 1814. #
 1815. # all FAT12 (strength=70) floppies with sectorsize 512 added by Joerg Jenderek at Jun 2013
 1816. # https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#Exceptions
 1817. # Too Weak.
 1818. #512 ubelong&0xE0ffff00 0xE0ffff00
 1819. # without valid Media descriptor in place of BPB, cases with are done at other places
 1820. #>21 ubyte <0xE5 floppy with old FAT filesystem
 1821. # but valid Media descriptor at begin of FAT
 1822. #>>512 ubyte =0xed 720k
 1823. #>>512 ubyte =0xf0 1440k
 1824. #>>512 ubyte =0xf8 720k
 1825. #>>512 ubyte =0xf9 1220k
 1826. #>>512 ubyte =0xfa 320k
 1827. #>>512 ubyte =0xfb 640k
 1828. #>>512 ubyte =0xfc 180k
 1829. # look like an old DOS directory entry
 1830. #>>>0xA0E ubequad 0
 1831. #>>>>0xA00 ubequad !0
 1832. #!:mime application/x-ima
 1833. #>>512 ubyte =0xfd
 1834. # look for 2nd FAT at different location to distinguish between 360k and 500k
 1835. #>>>0x600 ubelong&0xE0ffff00 0xE0ffff00 360k
 1836. #>>>0x500 ubelong&0xE0ffff00 0xE0ffff00 500k
 1837. #>>>0xA0E ubequad 0
 1838. #!:mime application/x-ima
 1839. #>>512 ubyte =0xfe
 1840. #>>>0x400 ubelong&0xE0ffff00 0xE0ffff00 160k
 1841. #>>>>0x60E ubequad 0
 1842. #>>>>>0x600 ubequad !0
 1843. #!:mime application/x-ima
 1844. #>>>0xC00 ubelong&0xE0ffff00 0xE0ffff00 1200k
 1845. #>>512 ubyte =0xff 320k
 1846. #>>>0x60E ubequad 0
 1847. #>>>>0x600 ubequad !0
 1848. #!:mime application/x-ima
 1849. #>>512 ubyte x \b, Media descriptor %#x
 1850. # without x86 jump instruction
 1851. #>>0 ulelong&0x804000E9 !0x000000E9
 1852. # assembler instructions: CLI;MOV SP,1E7;MOV AX;07c0;MOV
 1853. #>>>0 ubequad 0xfabce701b8c0078e \b, MS-DOS 1.12 bootloader
 1854. # IOSYS.COM+MSDOS.COM
 1855. #>>>>0xc4 use 2xDOS-filename
 1856. #>>0 ulelong&0x804000E9 =0x000000E9
 1857. # only x86 short jump instruction found
 1858. #>>>0 ubyte =0xEB
 1859. #>>>>1 ubyte x \b, code offset %#x+2
 1860. # https://thestarman.pcministry.com/DOS/ibm100/Boot.htm
 1861. # assembler instructions: CLI;MOV AX,CS;MOV DS,AX;MOV DX,0
 1862. #>>>>(1.b+2) ubequad 0xfa8cc88ed8ba0000 \b, PC-DOS 1.0 bootloader
 1863. # ibmbio.com+ibmdos.com
 1864. #>>>>>0x176 use DOS-filename
 1865. #>>>>>0x181 ubyte x \b+
 1866. #>>>>>0x182 use DOS-filename
 1867. # https://thestarman.pcministry.com/DOS/ibm110/Boot.htm
 1868. # assembler instructions: CLI;MOV AX,CS;MOV DS,AX;XOR DX,DX;MOV
 1869. #>>>>(1.b+2) ubequad 0xfa8cc88ed833d28e \b, PC-DOS 1.1 bootloader
 1870. # ibmbio.com+ibmdos.com
 1871. #>>>>>0x18b use DOS-filename
 1872. #>>>>>0x196 ubyte x \b+
 1873. #>>>>>0x197 use DOS-filename
 1874. # https://en.wikipedia.org/wiki/Zenith_Data_Systems
 1875. # assembler instructions: MOV BX,07c0;MOV SS,BX;MOV SP,01c6
 1876. #>>>>(1.b+2) ubequad 0xbbc0078ed3bcc601 \b, Zenith Data Systems MS-DOS 1.25 bootloader
 1877. # IO.SYS+MSDOS.SYS
 1878. #>>>>>0x20 use 2xDOS-filename
 1879. # https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_Data_Systems
 1880. # assembler instructions: MOV AX,CS;MOV DS,AX;CLI;MOV SS,AX;
 1881. #>>>>(1.b+2) ubequad 0x8cc88ed8fa8ed0bc \b, MS-DOS 1.25 bootloader
 1882. # IO.SYS+MSDOS.SYS
 1883. #>>>>>0x69 use 2xDOS-filename
 1884. # assembler instructions: CLI;PUSH CS;POP SS;MOV SP,7c00;
 1885. #>>>>(1.b+2) ubequad 0xfa0e17bc007cb860 \b, MS-DOS 2.11 bootloader
 1886. # defect IO.SYS+MSDOS.SYS ?
 1887. #>>>>>0x162 use 2xDOS-filename
 1888. 0 name cdrom
 1889. >38913 string !NSR0 ISO 9660 CD-ROM filesystem data
 1890. !:mime application/x-iso9660-image
 1891. !:ext iso/iso9660
 1892. >38913 string NSR0 UDF filesystem data
 1893. !:mime application/x-iso9660-image
 1894. !:ext iso/udf
 1895. >>38917 string 1 (version 1.0)
 1896. >>38917 string 2 (version 1.5)
 1897. >>38917 string 3 (version 2.0)
 1898. >>38917 byte >0x33 (unknown version, ID %#X)
 1899. >>38917 byte <0x31 (unknown version, ID %#X)
 1900. # The next line is not necessary because the MBR staff is done looking for boot signature
 1901. >0x1FE leshort 0xAA55 (DOS/MBR boot sector)
 1902. # "application id" which appears to be used as a volume label
 1903. >32808 string/T >\0 '%.32s'
 1904. >34816 string \000CD001\001EL\ TORITO\ SPECIFICATION (bootable)
 1905. 37633 string CD001 ISO 9660 CD-ROM filesystem data (raw 2352 byte sectors)
 1906. !:mime application/x-iso9660-image
 1907. 32777 string CDROM High Sierra CD-ROM filesystem data
 1908. # "application id" which appears to be used as a volume label
 1909. >32816 string/T >\0 '%.32s'
 1910. # CDROM Filesystems
 1911. # https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9660
 1912. # Modified for UDF by gerardo.cacciari@gmail.com
 1913. 32769 string CD001
 1914. # mime line at that position does not work
 1915. # to display CD-ROM (70=81-11) after MBR (113=40+72+1), partition-table (71=50+21) and before Apple Driver Map (51)
 1916. #!:strength -11
 1917. # to display CD-ROM (114=81+33) before MBR (113=40+72+1), partition-table (71=50+21) and Apple Driver Map (51)
 1918. !:strength +35
 1919. >0 use cdrom
 1920. # URL: https://en.wikipedia.org/wiki/NRG_(file_format)
 1921. # Reference: https://dl.opendesktop.org/api/files/download/id/1460731811/
 1922. # 11577-mount-iso-0.9.5.tar.bz2/mount-iso-0.9.5/install.sh
 1923. # From: Joerg Jenderek
 1924. # Note: Only for nero disc with once (DAO) type after 300 KB header
 1925. 339969 string CD001 Nero CD image at 0x4B000
 1926. !:mime application/x-nrg
 1927. !:ext nrg
 1928. >307200 use cdrom
 1929. # .cso files
 1930. # Reference: https://pismotec.com/ciso/ciso.h
 1931. # NOTE: There are two other formats with the same magic but
 1932. # completely incompatible specifications:
 1933. # - GameCube/Wii CISO: https://github.com/dolphin-emu/dolphin/blob/master/Source/Core/DiscIO/CISOBlob.h
 1934. # - PSP CISO: https://github.com/jamie/ciso/blob/master/ciso.h
 1935. 0 string CISO
 1936. # Other fields are used to determine what type of CISO this is:
 1937. # - 0x04 == 0x00200000: GameCube/Wii CISO (block_size)
 1938. # - 0x10 == 0x00000800: PSP CISO (ISO-9660 sector size)
 1939. # - 0x10 == 0x00004000: For >2GB files using maxcso...
 1940. # https://github.com/unknownbrackets/maxcso/issues/26
 1941. # - None of the above: Compact ISO.
 1942. >4 lelong !0
 1943. >>4 lelong !0x200000
 1944. >>>16 lelong !0x800
 1945. >>>>16 lelong !0x4000 Compressed ISO CD image
 1946. # cramfs filesystem - russell@coker.com.au
 1947. 0 lelong 0x28cd3d45 Linux Compressed ROM File System data, little endian
 1948. >4 lelong x size %u
 1949. >8 lelong &1 version #2
 1950. >8 lelong &2 sorted_dirs
 1951. >8 lelong &4 hole_support
 1952. >32 lelong x CRC %#x,
 1953. >36 lelong x edition %u,
 1954. >40 lelong x %u blocks,
 1955. >44 lelong x %u files
 1956. 0 belong 0x28cd3d45 Linux Compressed ROM File System data, big endian
 1957. >4 belong x size %u
 1958. >8 belong &1 version #2
 1959. >8 belong &2 sorted_dirs
 1960. >8 belong &4 hole_support
 1961. >32 belong x CRC %#x,
 1962. >36 belong x edition %u,
 1963. >40 belong x %u blocks,
 1964. >44 belong x %u files
 1965. # reiserfs - russell@coker.com.au
 1966. 0x10034 string ReIsErFs ReiserFS V3.5
 1967. 0x10034 string ReIsEr2Fs ReiserFS V3.6
 1968. 0x10034 string ReIsEr3Fs ReiserFS V3.6.19
 1969. >0x1002c leshort x block size %d
 1970. >0x10032 leshort &2 (mounted or unclean)
 1971. >0x10000 lelong x num blocks %d
 1972. >0x10040 lelong 1 tea hash
 1973. >0x10040 lelong 2 yura hash
 1974. >0x10040 lelong 3 r5 hash
 1975. # EST flat binary format (which isn't, but anyway)
 1976. # From: Mark Brown <broonie@sirena.org.uk>
 1977. 0 string ESTFBINR EST flat binary
 1978. # Aculab VoIP firmware
 1979. # From: Mark Brown <broonie@sirena.org.uk>
 1980. 0 string VoIP\ Startup\ and Aculab VoIP firmware
 1981. >35 string x format %s
 1982. # From: Mark Brown <broonie@sirena.org.uk> [old]
 1983. # From: Behan Webster <behanw@websterwood.com>
 1984. 0 belong 0x27051956 u-boot legacy uImage,
 1985. >32 string x %s,
 1986. >28 byte 0 Invalid os/
 1987. >28 byte 1 OpenBSD/
 1988. >28 byte 2 NetBSD/
 1989. >28 byte 3 FreeBSD/
 1990. >28 byte 4 4.4BSD/
 1991. >28 byte 5 Linux/
 1992. >28 byte 6 SVR4/
 1993. >28 byte 7 Esix/
 1994. >28 byte 8 Solaris/
 1995. >28 byte 9 Irix/
 1996. >28 byte 10 SCO/
 1997. >28 byte 11 Dell/
 1998. >28 byte 12 NCR/
 1999. >28 byte 13 LynxOS/
 2000. >28 byte 14 VxWorks/
 2001. >28 byte 15 pSOS/
 2002. >28 byte 16 QNX/
 2003. >28 byte 17 Firmware/
 2004. >28 byte 18 RTEMS/
 2005. >28 byte 19 ARTOS/
 2006. >28 byte 20 Unity OS/
 2007. >28 byte 21 INTEGRITY/
 2008. >29 byte 0 \bInvalid CPU,
 2009. >29 byte 1 \bAlpha,
 2010. >29 byte 2 \bARM,
 2011. >29 byte 3 \bIntel x86,
 2012. >29 byte 4 \bIA64,
 2013. >29 byte 5 \bMIPS,
 2014. >29 byte 6 \bMIPS 64-bit,
 2015. >29 byte 7 \bPowerPC,
 2016. >29 byte 8 \bIBM S390,
 2017. >29 byte 9 \bSuperH,
 2018. >29 byte 10 \bSparc,
 2019. >29 byte 11 \bSparc 64-bit,
 2020. >29 byte 12 \bM68K,
 2021. >29 byte 13 \bNios-32,
 2022. >29 byte 14 \bMicroBlaze,
 2023. >29 byte 15 \bNios-II,
 2024. >29 byte 16 \bBlackfin,
 2025. >29 byte 17 \bAVR32,
 2026. >29 byte 18 \bSTMicroelectronics ST200,
 2027. >29 byte 19 \bSandbox architecture,
 2028. >29 byte 20 \bANDES Technology NDS32,
 2029. >29 byte 21 \bOpenRISC 1000,
 2030. >29 byte 22 \bARM 64-bit,
 2031. >29 byte 23 \bDesignWare ARC,
 2032. >29 byte 24 \bx86_64,
 2033. >29 byte 25 \bXtensa,
 2034. >29 byte 26 \bRISC-V,
 2035. >30 byte 0 Invalid Image
 2036. >30 byte 1 Standalone Program
 2037. >30 byte 2 OS Kernel Image
 2038. >30 byte 3 RAMDisk Image
 2039. >30 byte 4 Multi-File Image
 2040. >30 byte 5 Firmware Image
 2041. >30 byte 6 Script File
 2042. >30 byte 7 Filesystem Image (any type)
 2043. >30 byte 8 Binary Flat Device Tree BLOB
 2044. >31 byte 0 (Not compressed),
 2045. >31 byte 1 (gzip),
 2046. >31 byte 2 (bzip2),
 2047. >31 byte 3 (lzma),
 2048. >12 belong x %d bytes,
 2049. >8 bedate x %s,
 2050. >16 belong x Load Address: %#08X,
 2051. >20 belong x Entry Point: %#08X,
 2052. >4 belong x Header CRC: %#08X,
 2053. >24 belong x Data CRC: %#08X
 2054. # JFFS2 file system
 2055. 0 leshort 0x1984 Linux old jffs2 filesystem data little endian
 2056. 0 beshort 0x1984 Linux old jffs2 filesystem data big endian
 2057. 0 leshort 0x1985 Linux jffs2 filesystem data little endian
 2058. 0 beshort 0x1985 Linux jffs2 filesystem data big endian
 2059. # Squashfs
 2060. 0 name squashfs
 2061. >28 beshort x version %d.
 2062. >30 beshort x \b%d,
 2063. >20 beshort 0 uncompressed,
 2064. >20 beshort 1 zlib
 2065. >20 beshort 2 lzma
 2066. >20 beshort 3 lzo
 2067. >20 beshort 4 xz
 2068. >20 beshort 5 lz4
 2069. >20 beshort 6 zstd
 2070. >20 beshort >0 compressed,
 2071. >28 beshort <3
 2072. >>8 belong x %d bytes,
 2073. >28 beshort >2
 2074. >>28 beshort <4
 2075. >>>63 bequad x %lld bytes,
 2076. >>28 beshort >3
 2077. >>>40 bequad x %lld bytes,
 2078. #>>67 belong x %d bytes,
 2079. >4 belong x %d inodes,
 2080. >28 beshort <2
 2081. >>32 beshort x blocksize: %d bytes,
 2082. >28 beshort >1
 2083. >>28 beshort <4
 2084. >>>51 belong x blocksize: %d bytes,
 2085. >>28 beshort >3
 2086. >>>12 belong x blocksize: %d bytes,
 2087. >28 beshort <4
 2088. >>39 bedate x created: %s
 2089. >28 beshort >3
 2090. >>8 bedate x created: %s
 2091. 0 string sqsh Squashfs filesystem, big endian,
 2092. >0 use squashfs
 2093. 0 string hsqs Squashfs filesystem, little endian,
 2094. >0 use \^squashfs
 2095. # AFS Dump Magic
 2096. # From: Ty Sarna <tsarna@sarna.org>
 2097. 0 string \x01\xb3\xa1\x13\x22 AFS Dump
 2098. >&0 belong x (v%d)
 2099. >>&0 byte 0x76
 2100. >>>&0 belong x Vol %d,
 2101. >>>>&0 byte 0x6e
 2102. >>>>>&0 string x %s
 2103. >>>>>>&1 byte 0x74
 2104. >>>>>>>&0 beshort 2
 2105. >>>>>>>>&4 bedate x on: %s
 2106. >>>>>>>>&0 bedate =0 full dump
 2107. >>>>>>>>&0 bedate !0 incremental since: %s
 2108. #----------------------------------------------------------
 2109. #delta ISO Daniel Novotny (dnovotny@redhat.com)
 2110. 0 string DISO Delta ISO data
 2111. !:strength +50
 2112. >4 belong x version %d
 2113. # VMS backup savesets - gerardo.cacciari@gmail.com
 2114. #
 2115. 4 string \x01\x00\x01\x00\x01\x00
 2116. >(0.s+16) string \x01\x01
 2117. >>&(&0.b+8) byte 0x42 OpenVMS backup saveset data
 2118. >>>40 lelong x (block size %d,
 2119. >>>49 string >\0 original name '%s',
 2120. >>>2 short 1024 VAX generated)
 2121. >>>2 short 2048 AXP generated)
 2122. >>>2 short 4096 I64 generated)
 2123. # Summary: Oracle Clustered Filesystem
 2124. # Created by: Aaron Botsis <redhat@digitalmafia.org>
 2125. 8 string OracleCFS Oracle Clustered Filesystem,
 2126. >4 long x rev %d
 2127. >0 long x \b.%d,
 2128. >560 string x label: %.64s,
 2129. >136 string x mountpoint: %.128s
 2130. # Summary: Oracle ASM tagged volume
 2131. # Created by: Aaron Botsis <redhat@digitalmafia.org>
 2132. 32 string ORCLDISK Oracle ASM Volume,
 2133. >40 string x Disk Name: %0.12s
 2134. 32 string ORCLCLRD Oracle ASM Volume (cleared),
 2135. >40 string x Disk Name: %0.12s
 2136. # Oracle Clustered Filesystem - Aaron Botsis <redhat@digitalmafia.org>
 2137. 8 string OracleCFS Oracle Clustered Filesystem,
 2138. >4 long x rev %d
 2139. >0 long x \b.%d,
 2140. >560 string x label: %.64s,
 2141. >136 string x mountpoint: %.128s
 2142. # Oracle ASM tagged volume - Aaron Botsis <redhat@digitalmafia.org>
 2143. 32 string ORCLDISK Oracle ASM Volume,
 2144. >40 string x Disk Name: %0.12s
 2145. 32 string ORCLCLRD Oracle ASM Volume (cleared),
 2146. >40 string x Disk Name: %0.12s
 2147. # Compaq/HP RILOE floppy image
 2148. # From: Dirk Jagdmann <doj@cubic.org>
 2149. 0 string CPQRFBLO Compaq/HP RILOE floppy image
 2150. #------------------------------------------------------------------------------
 2151. # Files-11 On-Disk Structure (File system for various RSX-11 and VMS flavours).
 2152. # These bits come from LBN 1 (home block) of ODS-1, ODS-2 and ODS-5 volumes,
 2153. # which is mapped to VBN 2 of [000000]INDEXF.SYS;1 - gerardo.cacciari@gmail.com
 2154. #
 2155. 1008 string DECFILE11 Files-11 On-Disk Structure
 2156. >525 byte x (ODS-%d);
 2157. >1017 string A RSX-11, VAX/VMS or OpenVMS VAX file system;
 2158. >1017 string B
 2159. >>525 byte 2 VAX/VMS or OpenVMS file system;
 2160. >>525 byte 5 OpenVMS Alpha or Itanium file system;
 2161. >984 string x volume label is '%-12.12s'
 2162. # From: Thomas Klausner <wiz@NetBSD.org>
 2163. # https://filext.com/file-extension/DAA
 2164. # describes the daa file format. The magic would be:
 2165. 0 string DAA\x0\x0\x0\x0\x0 PowerISO Direct-Access-Archive
 2166. # From Albert Cahalan <acahalan@gmail.com>
 2167. # really le32 operation,destination,payloadsize (but quite predictable)
 2168. # 01 00 00 00 00 00 00 c0 00 02 00 00
 2169. 0 string \1\0\0\0\0\0\0\300\0\2\0\0 Marvell Libertas firmware
 2170. # From Eric Sandeen
 2171. # GFS2
 2172. 0x10000 belong 0x01161970
 2173. >0x10018 belong 0x0000051d GFS1 Filesystem
 2174. >>0x10024 belong x (blocksize %d,
 2175. >>0x10060 string >\0 lockproto %s)
 2176. >0x10018 belong 0x00000709 GFS2 Filesystem
 2177. >>0x10024 belong x (blocksize %d,
 2178. >>0x10060 string >\0 lockproto %s)
 2179. # Russell Coker <russell@coker.com.au>
 2180. 0x10040 string _BHRfS_M BTRFS Filesystem
 2181. >0x1012b string >\0 label "%s",
 2182. >0x10090 lelong x sectorsize %d,
 2183. >0x10094 lelong x nodesize %d,
 2184. >0x10098 lelong x leafsize %d,
 2185. >0x10020 ubelong x UUID=%08x-
 2186. >0x10024 ubeshort x \b%04x-
 2187. >0x10026 ubeshort x \b%04x-
 2188. >0x10028 ubeshort x \b%04x-
 2189. >0x1002a ubeshort x \b%04x
 2190. >0x1002c ubelong x \b%08x,
 2191. >0x10078 lequad x %lld/
 2192. >0x10070 lequad x \b%lld bytes used,
 2193. >0x10088 lequad x %lld devices
 2194. 0 string btrfs-stream BTRFS stream file
 2195. # dvdisaster's .ecc
 2196. # From: "Nelson A. de Oliveira" <naoliv@gmail.com>
 2197. 0 string *dvdisaster* dvdisaster error correction file
 2198. # xfs metadump image
 2199. # mb_magic XFSM at 0; superblock magic XFSB at 1 << mb_blocklog
 2200. # but can we do the << ? For now it's always 512 (0x200) anyway.
 2201. 0 string XFSM
 2202. >0x200 string XFSB XFS filesystem metadump image
 2203. # Type: CROM filesystem
 2204. # From: Werner Fink <werner@suse.de>
 2205. 0 string CROMFS CROMFS
 2206. >6 string >\0 \b version %2.2s,
 2207. >8 ulequad >0 \b block data at %lld,
 2208. >16 ulequad >0 \b fblock table at %lld,
 2209. >24 ulequad >0 \b inode table at %lld,
 2210. >32 ulequad >0 \b root at %lld,
 2211. >40 ulelong >0 \b fblock size = %d,
 2212. >44 ulelong >0 \b block size = %d,
 2213. >48 ulequad >0 \b bytes = %lld
 2214. # Type: xfs metadump image
 2215. # From: Daniel Novotny <dnovotny@redhat.com>
 2216. # mb_magic XFSM at 0; superblock magic XFSB at 1 << mb_blocklog
 2217. # but can we do the << ? For now it's always 512 (0x200) anyway.
 2218. 0 string XFSM
 2219. >0x200 string XFSB XFS filesystem metadump image
 2220. # Type: delta ISO
 2221. # From: Daniel Novotny <dnovotny@redhat.com>
 2222. 0 string DISO Delta ISO data,
 2223. >4 belong x version %d
 2224. # JFS2 (Journaling File System) image. (Old JFS1 has superblock at 0x1000.)
 2225. # See linux/fs/jfs/jfs_superblock.h for layout; see jfs_filsys.h for flags.
 2226. # From: Adam Buchbinder <adam.buchbinder@gmail.com>
 2227. 0x8000 string JFS1
 2228. # Because it's text-only magic, check a binary value (version) to be sure.
 2229. # Should always be 2, but mkfs.jfs writes it as 1. Needs to be 2 or 1 to be
 2230. # mountable.
 2231. >&0 lelong <3 JFS2 filesystem image
 2232. # Label is followed by a UUID; we have to limit string length to avoid
 2233. # appending the UUID in the case of a 16-byte label.
 2234. >>&144 regex [\x20-\x7E]{1,16} (label "%s")
 2235. >>&0 lequad x \b, %lld blocks
 2236. >>&8 lelong x \b, blocksize %d
 2237. >>&32 lelong&0x00000006 >0 (dirty)
 2238. >>&36 lelong >0 (compressed)
 2239. # LFS
 2240. 0 lelong 0x070162 LFS filesystem image
 2241. >4 lelong 1 version 1,
 2242. >>8 lelong x \b blocks %u,
 2243. >>12 lelong x \b blocks per segment %u,
 2244. >4 lelong 2 version 2,
 2245. >>8 lelong x \b fragments %u,
 2246. >>12 lelong x \b bytes per segment %u,
 2247. >16 lelong x \b disk blocks %u,
 2248. >20 lelong x \b block size %u,
 2249. >24 lelong x \b fragment size %u,
 2250. >28 lelong x \b fragments per block %u,
 2251. >32 lelong x \b start for free list %u,
 2252. >36 lelong x \b number of free blocks %d,
 2253. >40 lelong x \b number of files %u,
 2254. >44 lelong x \b blocks available for writing %d,
 2255. >48 lelong x \b inodes in cache %d,
 2256. >52 lelong x \b inode file disk address %#x,
 2257. >56 lelong x \b inode file inode number %u,
 2258. >60 lelong x \b address of last segment written %#x,
 2259. >64 lelong x \b address of next segment to write %#x,
 2260. >68 lelong x \b address of current segment written %#x
 2261. 0 string td\000 floppy image data (TeleDisk, compressed)
 2262. 0 string TD\000 floppy image data (TeleDisk)
 2263. 0 string CQ\024 floppy image data (CopyQM,
 2264. >16 leshort x %d sectors,
 2265. >18 leshort x %d heads.)
 2266. 0 string ACT\020Apricot\020disk\020image\032\004 floppy image data (ApriDisk)
 2267. # URL: http://fileformats.archiveteam.org/wiki/LoadDskF/SaveDskF
 2268. # Update: Joerg Jenderek
 2269. # Note: called "IBM SKF disk image" by TrID
 2270. # verfied by 7-Zip `7z l -tFAT -slt *.dsk` and
 2271. # `deark -l -m loaddskf 06200D19.DSK`
 2272. # Reference: http://mark0.net/download/triddefs_xml.7z/defs/d/dsk-skf-old.trid.xml
 2273. 0 beshort 0xAA58
 2274. >0 use SaveDskF
 2275. # Reference: http://mark0.net/download/triddefs_xml.7z/defs/d/dsk-skf.trid.xml
 2276. 0 beshort 0xAA59
 2277. >0 use SaveDskF
 2278. # Reference: http://mark0.net/download/triddefs_xml.7z/defs/d/dsk-skf-comp.trid.xml
 2279. 0 beshort 0xAA5A
 2280. # skip foo by additional check for unused upper byte of media type in SaveDskF header
 2281. #>3 ubyte =0
 2282. # skip bar by additional check for valid "low" number of heads in SaveDskF header
 2283. #>>26 uleshort <3
 2284. # skip foo by additional check for unused double word field in SaveDskF header
 2285. #>>>30 long =0
 2286. #>>>>0 use SaveDskF
 2287. >0 use SaveDskF
 2288. # display information about IBM SaveDskF floppy disk images
 2289. 0 name SaveDskF
 2290. # SaveDskF magic
 2291. >0 beshort x floppy image data (IBM SaveDskF
 2292. #!:mime application/octet-stream
 2293. !:mime application/x-ibm-dsk
 2294. !:ext dsk
 2295. # also suffix with digit (1dk .2dk ...); NO example FOUND!
 2296. #!:ext dsk/1dk/2dk
 2297. >1 ubyte =0x58 \b, old)
 2298. >1 ubyte =0x59 \b)
 2299. >1 ubyte =0x5A \b, compressed)
 2300. # media type; the first byte of the FAT like: 0xF0 (usual floppy) 0xF9 0xFE
 2301. # https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system
 2302. >2 ubyte !0xF0 \b, Media descriptor %#x
 2303. # upper byte of media type is not used; so this seems to be nil
 2304. >3 ubyte !0 \b, upper byte of media type %#x
 2305. # sector size in bytes as in the BIOS parameter block like: 512 ; SAVEDSKF.EXE with other sizes produce garbage images
 2306. >4 uleshort !512 \b, Bytes/sector %u
 2307. # cluster mask; number of sectors per cluster, minus 1
 2308. >6 uleshort+1 >1 \b, sectors/cluster %u
 2309. #>6 uleshort+1 x \b, sectors/cluster %u
 2310. # cluster shift; log2(cluster size / sector size) like: 0~1=ClusterSize/SectorSize
 2311. >7 ubyte >0 \b, cluster shift %u
 2312. #>7 ubyte x \b, cluster shift %u
 2313. # reserved sectors; as in the BIOS parameter block like: 1 256 (2M256R-K.DSK)
 2314. >8 uleshort >1 \b, reserved sectors %u
 2315. #>8 uleshort x \b, reserved sectors %u
 2316. # FAT copies; as in the BIOS parameter block like: 2 (usual) 1 (2-NK.DSK)
 2317. >10 ubyte !2 \b, FAT
 2318. # plural s
 2319. >>10 ubyte >1 \bs
 2320. >>10 ubyte x %u
 2321. # root directory entries; as in the BIOS parameter block like: 224 (usual) 64 (H1-NK.DSK) 4096 (2-NK.DSK)
 2322. >11 uleshort !224 \b, root entries %u
 2323. # sector number of first cluster (count sectors used by boot sector, FATs and root directory) like: 7 10 29 33 288
 2324. >13 uleshort !33 \b, 1st cluster at sector %u
 2325. # number of clusters in image; empty clusters at the end are not saved and counted like: 2372 2848
 2326. >15 uleshort x \b, %u clusters
 2327. # sectors/FAT; as in the BIOS parameter block like: 1 (H1-NK.DSK) 7 9
 2328. >17 ubyte !9 \b, sectors/FAT %u
 2329. # sector number of root directory (ie, count of sectors used by boot sector and FATs) like: 3 (H1-NK.DSK) 9 10 15 19 274 (2M256R-K.DSK)
 2330. >18 uleshort !19 \b, root directory at sector %u
 2331. # checksum; sum of all bytes in the file
 2332. >20 ulelong x \b, checksum %#8.8x
 2333. # cylinders; number of cylinders like: 40 80
 2334. >24 uleshort !80 \b, %u cylinders
 2335. #>24 uleshort x \b, %u cylinders
 2336. # heads; number of heads as in the BIOS parameter block like: 1 (H1-NK.DSK) 2
 2337. >26 uleshort !2 \b, heads %u
 2338. #>26 uleshort x \b, heads %u
 2339. # sectors/track; number of sectors per track as in the BIOS parameter block like: 8 15 18 36
 2340. >28 uleshort !18 \b, sectors/track %u
 2341. #>28 uleshort x \b, sectors/track %u
 2342. # unused double word field seems to be always like: 0
 2343. >30 ulelong !0 \b, at 0x1E %#x
 2344. # number of sectors in images like: 1017 2786 2880
 2345. >34 uleshort x \b, sectors %u
 2346. # if string is "printable" it can be a real comment
 2347. >(36.s) ubyte !0x00
 2348. # if 1st sector is far enough away (> 0x29) then there is space for comment part
 2349. >>38 uleshort >41
 2350. # offset to comment string like: 28h=40
 2351. >>>36 uleshort x \b, at %#x
 2352. # comment string terminated with \r\n\0
 2353. >>>(36.s) string x "%s"
 2354. # offset to the first sector like: 0 (If this is 0, assume it is 0x200) 29h=41 (DISPLAY3.DSK) 31h 43h 45h 46h 48h 50h 200h=512
 2355. >38 uleshort !0 \b, 1st sector at %#x
 2356. # FOR DEBUGGING!
 2357. #>(38.s) ubelong x SECTOR CONTENT %x
 2358. # not compressed floppy image implies readable DOS boot sector inside image
 2359. >>1 ubyte !0x5A
 2360. # when not compressed it is readable as DOS boot sector via ./filesystems
 2361. #>>>(38.s) indirect x \b; contains
 2362. >38 uleshort =0 \b, 1st sector at 0x200 (0)
 2363. # maybe standard DOS boot sector; NO example FOUND HERE!
 2364. #>>0x200 indirect x \b; contains
 2365. 0 string \074CPM_Disk\076 disk image data (YAZE)
 2366. # From: Joerg Jenderek
 2367. # URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Point_Software#cite_note-6
 2368. # Reference: https://www.robcraig.com/download/transcopy-5-x-file-format
 2369. # https://www.robcraig.com/download/transcopy-file-format-by-gene-thompson
 2370. # http://mark0.net/download/triddefs_xml.7z/defs/t/tc-transcopy.trid.xml
 2371. # TransCopy signature
 2372. 0 beshort 0x5AA5
 2373. # skip Intel serial flash ROM with invalid 0 disk sides handled by ./intel
 2374. >0x103 ubyte !0
 2375. # skip Intel serial flash ROM with unlikely "high" start cylinder 100 handled by ./intel
 2376. #>>0x101 ubyte <100 VALID_START_CYLINDER
 2377. # skip Intel serial flash ROM with unlikely description handled by ./intel
 2378. #>>>2 beshort !0xF00f VALID_DESCRIPTION
 2379. # skip Intel serial flash ROM with invalid disk types 89h 88h handled by ./intel
 2380. #>>>>0x100 byte !0x89 VALID_DISK_TYPE
 2381. >>0 use tc-floppy
 2382. # display information of Central Point Software (CPS) Option Board TransCopy floppy image
 2383. 0 name tc-floppy
 2384. >0 beshort x TransCopy disk image
 2385. #!:mime application/octet-stream
 2386. !:mime application/x-floppy-image-tc
 2387. # like: disk04.tc VOCALC2.TC WIZ5_A.tc WIZ2_720.IMG
 2388. !:ext tc/img
 2389. # 1st description (optional 0-terminated maximal 32) like:
 2390. # "Project Workbench 2.20" "Visi On Calc" "Wizardry V Disk 1 of 3"
 2391. >2 string >\0 %.32s
 2392. # 2nd desc. (optional 0-terminated maximal 32) like:
 2393. # "(1988)." "Advanced - Utility" 'Program Disk 2"
 2394. >0x22 string >\0 "%.32s"
 2395. # Looks like ascii (like MESSAGES) formatted with attribute bytes (190)?
 2396. # not needed for disk copy
 2397. #>>0x42 string x '%.190s'
 2398. #>>0x88 lestring16 x "%.8s"
 2399. # disktype: 2~MFM High Density 3~MFM Double Density 4~Apple II GCR 5~FM Single Density
 2400. # 6~Commodore GCR 7~MFM Double Density 8~Commodore Amiga Ch~Atari FM FFh~Unknown
 2401. >0x100 ubyte !0xFF \b, disk type %u
 2402. # StartingCylinder like: 0
 2403. >0x101 ubyte x \b, cylinder
 2404. >0x101 ubyte !0 start=%u
 2405. # EndingCylinder like: 40 (often) 41 79
 2406. >0x102 ubyte x end=%u
 2407. # NumberOfSides like: 2
 2408. >0x103 ubyte !2 \b, %u sides
 2409. # TrackIncrement like: 1
 2410. >0x104 ubyte !1 \b, track increment %u
 2411. # TrackPosTbl Track skew
 2412. #>0x105 ubequad x \b, Track skew %#16.16llx
 2413. # TrackOffsTbl
 2414. #>0x305 ubequad x \b, TrackOffsTbl %#16.16llx
 2415. # TrackLngthTbl
 2416. #>0x505 ubequad x \b, TrackLngthTbl %#16.16llx
 2417. # TrackTypeTable
 2418. #>0x705 ubequad x \b, TrackTypeTable %#16.16llx
 2419. # Address mark timing
 2420. #>0x905 ubequad x \b, Address mark timing %#16.16llx
 2421. # Track fragment
 2422. #>0x2905 ubequad !0 \b, Track fragment %#16.16llx
 2423. # Track data
 2424. #>0x4000 ubequad !0 \b, Track data %#16.16llx
 2425. # ReFS
 2426. # Richard W.M. Jones <rjones@redhat.com>
 2427. 0 string \0\0\0ReFS\0 ReFS filesystem image
 2428. # EFW encase image file format:
 2429. # Gregoire Passault
 2430. # http://www.forensicswiki.org/wiki/Encase_image_file_format
 2431. 0 string EVF\x09\x0d\x0a\xff\x00 EWF/Expert Witness/EnCase image file format
 2432. # UBIfs
 2433. # Linux kernel sources: fs/ubifs/ubifs-media.h
 2434. 0 lelong 0x06101831
 2435. >0x16 leshort 0 UBIfs image
 2436. >0x08 lequad x \b, sequence number %llu
 2437. >0x10 leshort x \b, length %u
 2438. >0x04 lelong x \b, CRC %#08x
 2439. 0 lelong 0x23494255
 2440. >0x04 leshort <2
 2441. >0x05 string \0\0\0
 2442. >0x1c string \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0
 2443. >0x04 leshort x UBI image, version %u
 2444. # NEC PC-88 2D disk image
 2445. # From Fabio R. Schmidlin <sd-snatcher@users.sourceforge.net>
 2446. 0x20 ulelong&0xFFFFFEFF 0x2A0
 2447. >0x10 string \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0
 2448. >>0x280 string \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0
 2449. >>>0x1A ubyte&0xEF 0
 2450. >>>>0x1B ubyte&0x8F 0
 2451. >>>>>0x1B ubyte&70 <0x40
 2452. >>>>>>0x1C ulelong >0x21
 2453. >>>>>>>0 regex [[:print:]]* NEC PC-88 disk image, name=%s
 2454. >>>>>>>>0x1B ubyte 0 \b, media=2D
 2455. >>>>>>>>0x1B ubyte 0x10 \b, media=2DD
 2456. >>>>>>>>0x1B ubyte 0x20 \b, media=2HD
 2457. >>>>>>>>0x1B ubyte 0x30 \b, media=1D
 2458. >>>>>>>>0x1B ubyte 0x40 \b, media=1DD
 2459. >>>>>>>>0x1A ubyte 0x10 \b, write-protected
 2460. # HDD Raw Copy Tool disk image, file extension: .imgc
 2461. # From Benjamin Vanheuverzwijn <bvanheu@gmail.com>
 2462. 0 pstring HDD\ Raw\ Copy\ Tool %s
 2463. >0x100 pstring x %s
 2464. >0x200 pstring x - HD model: %s
 2465. #>0x300 pstring x unknown %s
 2466. >0x400 pstring x serial: %s
 2467. #>0x500 pstring x unknown: %s
 2468. !:ext imgc
 2469. # http://martin.hinner.info/fs/bfs/bfs-structure.html
 2470. 0 lelong 0x1BADFACE SCO UnixWare BFS filesystem
 2471. # https://arstechnica.com/information-technology/2018/07/the-beos-filesystem/
 2472. 32 lelong 0x42465331 BE/OS BFS1 filesystem
 2473. >36 lelong x \b, byte order %d
 2474. >40 lelong x \b, block size %d
 2475. >44 lelong x \b, block shift %d
 2476. >48 lequad x \b, total blocks %lld
 2477. >56 lequad x \b, used blocks %lld
 2478. 0 name next
 2479. >0 lelong x \b, size %d
 2480. >4 string x \b, label %s
 2481. # https://opensource.apple.com/source/IOStorageFamily/IOStorageFamily-44.3\
 2482. # /IONeXTPartitionScheme.h
 2483. 0 string NeXT NeXT version 1 disklabel
 2484. >12 use next
 2485. 0 string dlV1 NeXT version 2 disklabel
 2486. >12 use next
 2487. 0 string dlV2 NeXT version 3 disklabel
 2488. >12 use next
 2489. # bcachefs
 2490. # From: Thomas Weißschuh <thomas@t-8ch.de>
 2491. 0 name bcachefs-uuid
 2492. >0 ubelong x \b%08x
 2493. >4 ubeshort x \b-%04x
 2494. >6 ubeshort x \b-%04x
 2495. >8 ubeshort x \b-%04x
 2496. >10 ubelong x \b-%08x
 2497. >14 ubeshort x \b%04x
 2498. 0 name bcachefs bcachefs
 2499. >0x68 lequad 8 \b, UUID=
 2500. >>0x38 use bcachefs-uuid
 2501. >>0x48 string >0 \b, label "%.32s"
 2502. >>0x10 uleshort x \b, version %u
 2503. >>0x12 uleshort x \b, min version %u
 2504. >>0x7a byte x \b, device %d
 2505. # assumes the first field is the members field
 2506. >>0x2f4 ulelong 0x01 \b/UUID=
 2507. >>>0x2f0 default x
 2508. >>>&(0x07a.b*56) use bcachefs-uuid
 2509. >>0x07b byte x \b, %d devices
 2510. >>0x090 byte ^0x02 \b (unclean)
 2511. 0x1018 string \xc6\x85\x73\xf6\x4e\x1a\x45\xca\x82\x65\xf5\x7f\x48\xba\x6d\x81
 2512. >0x1000 use bcachefs
 2513. 0x1018 string \xc6\x85\x73\xf6\x66\xce\x90\xa9\xd9\x6a\x60\xcf\x80\x3d\xf7\xef
 2514. >0x1000 use bcachefs
 2515. # EROFS
 2516. # https://kernel.googlesource.com/pub/scm/linux/kernel/git/xiang/erofs-utils/\
 2517. # +/refs/heads/experimental/include/erofs_fs.h#12
 2518. 1024 lelong 0xE0F5E1E2 EROFS filesystem
 2519. #>1028 lelong x \b, checksum=%#x
 2520. >1032 lelong >0 \b, compat:
 2521. >>1032 lelong &1 SB_CHKSUM
 2522. >>1032 lelong &2 MTIME
 2523. >1036 byte x \b, blocksize=%u
 2524. >1037 byte x \b, exslots=%u
 2525. #>1038 leshort x \b, root_nid=%d
 2526. #>1040 lequad x \b, inodes=%ld
 2527. #>1048 leldate x \b, build_time=%s
 2528. #>1056 lelong x \b.%d
 2529. #>1060 lelong x \b, blocks=%d
 2530. #>1064 lelong x \b, metadata@%#x
 2531. #>1068 lelong x \b, xattr@%#x
 2532. >1072 guid x \b, uuid=%s
 2533. >1088 string >0 \b, name=%s
 2534. >1104 lelong >0 \b, incompat:
 2535. >>1104 lelong &1 LZ4_0PADDING
 2536. >>1104 lelong &2 BIG_PCLUSTER
 2537. >>1104 lelong &4 CHUNKED_FILE
 2538. >>1104 lelong &8 DEVICE_TABLE
 2539. >>1104 lelong &16 ZTAILPACKING
 2540. # YAFFS
 2541. # The layout itself is undocumented, determined by the memory layout of the
 2542. # reference implementation. This signature is derived from the
 2543. # reference implementation code and generated test cases
 2544. # We recognize the start of an object header defined by yaffs_obj_hdr:
 2545. # (Note the values being encoded depending on platform endianess)
 2546. # u32 type /* enum yaffs_obj_type, valid 1-5 */
 2547. # u32 parent_obj_id; /* 1 for root objects we recognize */
 2548. # u16 sum_no_longer_used; /* checksum of name. Not used by YAFFS and memset to 0xFF */
 2549. # YCHAR name[YAFFS_MAX_NAME_LENGTH + 1];
 2550. # mkyaffsimage always writes a root directory with empty name, then processing the target directory contents
 2551. # mkyaffs2image directly proceeds to writing entries with the appropriate u32 YAFFS_OBJECT_TYPE (1-5 valid), each with parent id 1
 2552. 0 name yaffs
 2553. >0 ulelong 1 \b, type file
 2554. >0 ulelong 2 \b, type symlink
 2555. >0 ulelong 3 \b, type root or directory
 2556. >0 ulelong 4 \b, type hardlink
 2557. >0 ulelong 5 \b, type special
 2558. >0xA byte 0 \b, v1 root directory
 2559. >0xA byte !0 \b, object entry
 2560. >>0xA string x (name: "%s")
 2561. # Little Endian: XX 00 00 00 01 00 00 00 FF FF YY
 2562. # XX: 01 - 05 (object type)
 2563. # YY: 00 for version 1 root directory, > 00 for version 2 (name data)
 2564. 0x1 string \x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\xFF\xFF
 2565. >0 ulelong 0
 2566. >0 ulelong >5
 2567. >0 default x YAFFS filesystem root entry (little endian)
 2568. >>0 use yaffs
 2569. # Big Endian: 00 00 00 XX 00 00 00 01 FF FF YY
 2570. # XX: 01 - 05 (object type)
 2571. # YY: 00 for version 1 root directory, > 00 for version 2 (name data)
 2572. 0x4 string \x00\x00\x00\x01\xFF\xFF
 2573. >0 string \x00\x00\x00
 2574. >>0 ubelong 0
 2575. >>0 ubelong >5
 2576. >>0 default x YAFFS filesystem root entry (big endian)
 2577. >>>0 use \^yaffs