cleanup-server3 55 B

12
  1. #!/bin/sh
  2. rm ssl/cert.pem ssl/key.pem ssl/dhparams.pem