test_skeleton.py 307 B

12345678910111213141516
 1. # -*- coding: utf-8 -*-
 2. import pytest
 3. from hanna_rechnet.skeleton import fib
 4. __author__ = "Thomas Verchow"
 5. __copyright__ = "Thomas Verchow"
 6. __license__ = "mit"
 7. def test_fib():
 8. assert fib(1) == 1
 9. assert fib(2) == 1
 10. assert fib(7) == 13
 11. with pytest.raises(AssertionError):
 12. fib(-10)